0976.389.199
TCVN 7808:2007 - Hành tây khô (Allium cepa Linnaeus) - Đặc điểm kỹ thuật

TCVN 7808:2007 - Hành tây khô (Allium cepa Linnaeus) - Đặc điểm kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hành khô (Allium cepa Linnaeus) ở các dạng thương mại khác nhau. Các khuyến nghị liên quan đến các yêu cầu về vi sinh vật được đưa ra trong phụ lục C, không ảnh hưởng đến việc áp dụng quy định pháp luật ở các quốc gia khác nhau. Các khuyến nghị liên quan đến bảo quản và vận chuyển được đưa ra trong phụ lục D.

TCVN 7808:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5559:1995;

TCVN 7856:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây:

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 4489-89 (ISO 948:1988), Gia vị - Lấy mẫu.

TCVN 4891:1989 (ISO 927:1982), Gia vị - Xác định chất ngoại lai.

TCVN 5103-90 (ISO 5498:1981), Nông sản phẩm thực phẩm – Xác định hàm lượng xơ thô

TCVN 5366-91 (ISO 1026:1982), Sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng chất khô bằng phương pháp làm khô dưới áp suất thấp và xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất đẳng khí

TCVN 5484:2002 (ISO 930:1997), Gia vị - Xác định tro không tan trong axit.

TCVN 7038:2002 (ISO 928:1997), Gia vị - Xác định tro tổng số.

ISO 1208:1982, Spices and condiments – Determination of filth (Gia vị - Xác định tạp chất).

Xem thêm: Dịch vụ chứng nhận ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm >>

Bài viết liên quan