0976.389.199
TCVN 7809 : 2007 - Tỏi khô (Allium sativum L.) - Đặc điểm kỹ thuật

TCVN 7809 : 2007 - Tỏi khô (Allium sativum L.) - Đặc điểm kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với tỏi tây khô (Allium sativum L.). Các khuyến nghị liên quan đến các yêu cầu về vi sinh vật được đưa ra trong phụ lục C, không ảnh hưởng đến việc áp dụng quy định pháp luật ở các quốc gia khác nhau. Các khuyến nghị liên quan đến bảo quản và vận chuyển được đưa ra trong phụ lục D.

TCVN 7809:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5560:1997;

TCVN 7809:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây:

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 4489-89 (ISO 948:1988), Gia vị - Lấy mẫu.

TCVN 4891-89 (ISO 927:1982), Gia vị - Xác định chất ngoại lai.

TCVN 5484:2002 (ISO 930:1997), Gia vị - Xác định tro không tan trong axit.

TCVN 5485-91 (ISO 941:1980), Gia vị - Xác định chất chiết hòa tan trong nước.

TCVN 7038:2002 (ISO 928:1997), Gia vị - Xác định tro tổng số.

TCVN 7040:2002 (ISO 939:1980), Gia vị và gia vị thảo mộc - Xác định hàm lượng dầu bay hơi.

ISO 1208:1982, Spices and condiments - Determination of filth (Gia vị - Xác định tạp chất).

ISO 5567:1982, Dehydrated garlic - Determination of volatile  organic sulfur conpounds (Tỏi khô - Xác định các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ bay hơi).

Xem thêm: Dịch vụ chứng nhận ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm >>

Bài viết liên quan