0976.389.199
TCVN 7879:2008 về sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền

TCVN 7879:2008 về sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền

TCVN 7879:2008 áp dụng cho các loại sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền khác nhau. Sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền có thể được đóng gói cùng với gói gia vị, hoặc ở dạng sản phẩm có tẩm gia vị và có hoặc không đóng thành gói lẻ, hoặc gia vị được phun lên sản phẩm và được làm khô sẵn cho sử dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho mì sợi, mì ống.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7879:2008

TCVN 7879:2008 thay thế TCVN 5777:2004; TCVN 6345:1998, TCVN 6346:1998, TCVN 6347:1998 và TCVN 6348:1998;

TCVN 7879:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 249:2006;

TCVN 7879:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Download tài liệu TCVN 7879:2008 tại đây!

 

Bài viết liên quan