0976.389.199
TCVN 7946 : 2008 về Nước ép trái cây và mật hoa

TCVN 7946 : 2008 về Nước ép trái cây và mật hoa

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các sản phẩm đã được mô tả trong 2.1 dưới đây. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Tiêu chuẩn TCVN 7946:2008

TCVN 7946:2008 thay thế TCVN 1549:1994, TCVN 1682:1994,

TCVN 4041:1985; TCVN 4042:1985 và TCVN 4043:1985;

TCVN 7946:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 247-2005;

TCVN 7946:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Bài viết liên quan