0976.389.199
TCVN 8335:2010 về Mực tươi đông lạnh ăn liền

TCVN 8335:2010 về Mực tươi đông lạnh ăn liền

TCVN 8335:2010 áp dụng cho sản phẩm mực tươi đông lạnh ăn liền

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8335:2010

TCVN 8335:2010 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4829 : 2005 (ISO 6579 : 2002), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp phát hiện Salmonella trên đĩa thạch.

TCVN 4884 : 2005 (ISO 4833 : 2003), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 0C.

TCVN 4991 : 2005 (ISO 7937 : 2004), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.

TCVN 5276:1990, Thủy sản – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

TCVN 5652:1992, Mực tươi.

TCVN 6846 : 2007 (ISO 7251 : 2005), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định – Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất.

TCVN 7087 : 2008 (CODEX STAN 1:2005), Thực phẩm bao gói sẵn.

NMKL 156, 2nd Ed.1997, Pathogenic Vibrio species. Detection and enumeration in food (các loài Vibrio gây bệnh. Phát hiện và định lượng trong thực phẩm).

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây.

TCVN 8335:2010 

Download tài liệu TCVN 8335:2010 tại đây!

 

Bài viết liên quan