0976.389.199
TCVN 8368:2018 về Gạo nếp trắng

TCVN 8368:2018 về Gạo nếp trắng

TCVN 8368:2018 áp dụng cho gạo nếp trắng thuộc loài Oryza sativa L. glutinosa dùng làm thực phẩm.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8368:2018

TCVN 8368:2018 thay thế TCVN 8368:2010;

TCVN 8368:2018 do Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 5643:1999 Gạo - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 9027:2011 (ISO 24333:2009) Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu

ISO 712 Cereals and cereal products - Determination of moisture content - Routine reference method (Ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc - Xác định độ ẩm - Phương pháp đối chứng thông dụng).

Tài liệu TCVN 8368:2018 bản PDF

Download tài liệu TCVN 8368:2018 miễn phí tại đây!

 

Bài viết liên quan