0976.389.199
TCVN 9640:2013 - Muối (Natri Clorua) công nghiệp

TCVN 9640:2013 - Muối (Natri Clorua) công nghiệp

Tiêu chuẩn này áp dụng cho muối (natri clorua) được sử dụng làm nguyên liệu dùng trong công nghiệp.

Tiêu chuẩn TCVN 9640:2013 - Muối (Natri Clorua) công nghiệp PDF

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Bài viết liên quan