0976.389.199
TCVN 9705:2013 - CODEX STAN 171-1989, Rev.1-1995 về Đậu đỗ

TCVN 9705:2013 - CODEX STAN 171-1989, Rev.1-1995 về Đậu đỗ

TCVN 9705:2013 áp dụng cho đậu đỗ còn nguyên hạt, đã tách vỏ hoặc đã làm vỏ được mô tả dưới đây, được dùng trực tiếp cho con người. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đậu đỗ được dùng để phân hạng và đóng gói, chế biến công nghiệp, hoặc dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi. Tiêu chuẩn này cũng không áp dụng cho đậu đỗ đã làm vỡ để bán hoặc các loại đậu đỗ khác đã có tiêu chuẩn riêng.

TCVN 9705:2013 bản PDF

TCVN 9705:2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 171-1989, Rev.1-1995;

TCVN 9705:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây.

Download tài liệu TCVN 9705:2013 miễn phí tại đây!

Bài viết liên quan