0976.389.199
Thử nghiệm Bộ chỉ thị cột bơm nhiên liệu

Thử nghiệm Bộ chỉ thị cột bơm nhiên liệu

Thử nghiệm Bộ chỉ thị cột bơm nhiên liệu

 

Thử nghiệm Bộ chỉ thị cột bơm nhiên liệu

 Phương pháp thử

Bộ chỉ thị cột bơm nhiên liệu: thử nghiệm thay đổi điện áp nguồn, thử giảm nguồn trong thời gian ngắn, thử nổ điện, thử phóng tĩnh điện, thử cảm ứng điện từ

ĐLVN, IEC