Thử nghiệm Chất thải công nghiệp (bùn thải, thử đất)

Thử nghiệm Chất thải công nghiệp (bùn thải, thử đất)

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Thử nghiệm Chất thải công nghiệp (bùn thải, thử đất…)

Phương pháp thử

Thử nghiệm các chỉ tiêu đánh giá chất thải nguy hại: theo yêu cầu của QCVN 07 (ngưỡng chất thải nguy hại).

EPA, SMEWW, ASTM, TCVN

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader