0976.389.199
Thử nghiệm công tơ điện

Thử nghiệm công tơ điện

Thử nghiệm công tơ điện

 

Thử nghiệm công tơ điện

Phương pháp thử

Công tơ điện: thử nghiệm miễn nhiễm phóng tĩnh điện, thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện, thử miễn nhiễm với nhiễu dẫn, thử miễn nhiễm với sự đột biến, thử miễn nhiễm sóng dao động giảm, thử nhiễu tần số rađiô

IEC