0976.389.199
Thử nghiệm Dầu bôi trơn - dầu gốc - phụ gia

Thử nghiệm Dầu bôi trơn - dầu gốc - phụ gia

Thử nghiệm Dầu bôi trơn - dầu gốc - phụ gia

 

 

Thử nghiệm Dầu bôi trơn – dầu gốc – phụ gia

 

Phương pháp thử

Dầu bôi trơn – dầu gốc – phụ gia

Chỉ tiêu lý tính: thử nghiệm khối lượng riêng, thử tỷ trọng, thử nhiệt độ đông đặc, thử nhiệt độ chớp cháy cốc kín (PMCC), thử nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), thử độ nhớt động học, thử chỉ số độ nhớt, thử điểm anilin và điểm anilin hỗn hợp, thử độ tạo bọt…

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm ăn mòn lá đồng ở 100 °C/ 3 giờ, thử màu ASTM, thử trị số axit và kiềm (chỉ thị màu), thử hàm lượng tro, thử cặn cacbon, thử vết tạp chất (phương pháp ly tâm), thử hàm lượng nước, thử hàm lượng lưu huỳnh (phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X), thử trị số axit, thử trị số kiềm, thử hàm lượng tro sulfate, thử cặn không tan trong pentan, thử cặn không tan trong toluen…

Hàm lượng kim loại: thử nghiệm hàm lượng Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Pb, Cd, Al, Si, Sn, Cr, Na, K, V, P, Ni, …

ASTM, TCVN

 

icon zalo
ajax-loader