0976.389.199
Thử nghiệm Dầu DO, Biodiesel B5, Biodiesel B100

Thử nghiệm Dầu DO, Biodiesel B5, Biodiesel B100

Thử nghiệm Dầu DO, Biodiesel B5, Biodiesel B100

 

 

Thử nghiệm Dầu DO, Biodiesel B5, Biodiesel B100

 

Phương pháp thử

Dầu DO, Biodiesel B5, Biodiesel B100

Chỉ tiêu lý tính: thử nghiệm trị số cetan, thử nhiệt lượng tổng, thử nhiệt lượng thực (tính toán), thử nhiệt độ chớp cháy cốc kín (PMCC), thử khối lượng riêng, thử tỷ trọng, thử nhiệt độ đông đặc, thử điểm mây, thử độ nhớt động học ở 40 °C, thử thành phần chưng cất ở áp suất khí quyển, …

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm ăn mòn lá đồng ở 50 °C/ 3 giờ, thử màu ASTM, thử trị số axit và kiềm (chỉ thị màu), thử hàm lượng tro, thử cặn cacbon của 10 % cặn chưng cất, thử hàm lượng nước và tạp chất (ly tâm), thử hàm lượng nước  Karl Fischer, thử hàm lượng lưu huỳnh (phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X), thử hàm lượng lưu huỳnh (phổ huỳnh quang UV), thử độ bôi trơn (HFRR), thử tạp chất dạng hạt, thử trị số axit (chuẩn độ điện thế), thử hàm lượng metyl este axít béo (Fame), thử chỉ số iod, thử hàm lượng tro sulfate, thử cặn carbon, thử nước tự do và cặn bẩn trong nhiên liệu cất (ngoại quan)  …

Hàm lượng kim loại: thử nghiệm hàm lượng Fe, Cu, Pb, Na, K, V, P…

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói sản phẩm dầu theo QCVN 01: 2009/BKHCN; thử nghiệm trọn gói sản phẩm dầu DO theo TCVN 5689: 2005.

ASTM, TCVN