0976.389.199
Thử nghiệm máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp

Thử nghiệm máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp

Thử nghiệm máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp

 

Thử nghiệm máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp

Phương pháp thử

Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp: thử nghiệm điện áp nhiễu tại đầu nối nguồn, thử điện áp nhiễu tại đầu nối anten, thử tín hiệu mong muốn và điện áp nhiễu tại đầu ra RF của thiết bị có sẵn hoặc lắp bổ sung bộ điều chế tín hiệu hình RF, thử công suất nhiễu, thử nhiễu bức xạ, thử công suất bức xạ

TCVN, CISPR