0976.389.199
Thử nghiệm Nông sản (Rau, quả, trái cây…)

Thử nghiệm Nông sản (Rau, quả, trái cây…)

Thử nghiệm Nông sản (Rau, quả, trái cây…)

 

Thử nghiệm Nông sản (Rau, quả, trái cây…)


 

Phương pháp thử

Nông sản (Rau, quả, trái cây…)

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ, nhóm lân hữu cơ, nhóm cúc tổng hợp, nhóm Carbamat, nhóm Triazole, nhóm Dithiocarbamat…

AOAC, QTKT3