0976.389.199
 Thử nghiệm Nước

Thử nghiệm Nước

 Thử nghiệm Nước

Phương pháp thử TCVN, SMEWW, US EPA, HACH, AOAC, QTTN/KT3, ISO

 

Thử nghiệm Nước (nước sinh hoạt, nước uống, nước tinh khiết, nước khoáng, nước đổ bê tông, nước thải, nước dung trong nông nghiệp...)

Phương pháp thử

Chỉ tiêu hóa lý: Độ trong Dienert, thử độ đục, thử mùi - vị, thử độ màu, thử độ PH, thử độ dẫn điện, thử độ cứng, thử độ kiềm, thử TSS, thử TS, thử TDS, thử VSS, thử DO, thử COD, thử BOD, thử các anion như clorua, bromua, sulfat, xianua…

Hàm lượng kim loại năng: thử nghiệm hàm lượng As, Sb, Se, Hg, Fe, Ca, Mg…

Các chất độc hại, tồn dư dung môi hữu cơ: thử nghiệm dầu mỡ động thực vật, thử dầu khoáng, thử dầu mỡ khoáng, thử phthalate, thử benzen, toluen, xylen, thử epiclohydrin, vinylchloride, dibromoaxetonitril, tricloroaxetonitril, dicloroaxetonitril, cloral hydrat, PAH, PCB…

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ, nhóm lân hữu cơ, nhóm cúc tổng hợp, nhóm carbamat, nhóm triazole, nhóm dithiocarbamat…

Hoạt độ phóng xạ : tổng anpha và beta

TCVN, SMEWW, US EPA, HACH, AOAC, QTTN/KT3, ISO