0976.389.199
Thử nghiệm Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu

Thử nghiệm Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu

Thử nghiệm Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu

Thử nghiệm Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu


 

Phương pháp thử

Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu…: thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của qui định về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử  của Châu Âu (RoHS); thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của quy định về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất của Châu Âu (REACH); thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của quy định về an toàn của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC): thử chì, Phthalates.

IEC, EPA, SMEWW, CPSC