0976.389.199
Thử nghiệm Thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự

Thử nghiệm Thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự

Thử nghiệm Thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự

 

Thử nghiệm Thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự

Phương pháp thử

Thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự: thử nghiệm nhiễu dẫn tại đầu nối điện lưới/ tải/ điều khiển, thử dòng điện cảm ứng từ, thử nhiễu điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện, thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện, thử miễn nhiễm với sự đột biến, thử miễn nhiễm với nhiễu dẫn, thử miễn nhiễm sụt điện áp, thử gián đoạn ngắn hạn và thay đổi điện áp

CISPR, TCVN, IEC