0976.389.199
Thử nghiệm thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị tương tự

Thử nghiệm thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị tương tự

Thử nghiệm thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị tương tự

 

Thử nghiệm thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị tương tự

Phương pháp thử

Thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị tương tự: thử nghiệm nhiễu dẫn tại đầu nối điện lưới/ tải/ bổ sung, thử nhiễu không liên tục, thử công suất nhiễu, thử nhiễu bức xạ, thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện, thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện, thử miễn nhiễm với sự đột biến, thử miễn nhiễm với nhiễu dẫn, thử miễn nhiễm sụt điện áp, thử gián đoạn ngắn hạn và thay đổi điện áp

CISPR, TCVN, IEC