0976.389.199
Thử nghiệm Thiết bị thông tin hàng hải

Thử nghiệm Thiết bị thông tin hàng hải

Thử nghiệm Thiết bị thông tin hàng hải

 

Thử nghiệm Thiết bị thông tin hàng hải

Phương pháp thử

Thiết bị thông tin hàng hải: thử nghiệm miễn nhiễm với nhiễu dẫn, thử miễn nhiễm trường điện từ bức xạ, thử miễn nhiễm bứu/ quá độ nhanh về điện, thử miễn nhiễm với sự đột biến, thử miễn nhiễm sụt điện áp, thử gián đoạn ngắn hạn và thay đổi điện áp, thử miễn nhiễm phóng tĩnh điện, thử nhiễu dẫn, thử nhiễu bức xạ

  1.