Thực hành tốt nhất - Best Practices

Thực hành tốt nhất - Best Practices

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Trung tâm Năng suất và Chất lượng Mỹ định nghĩa thực hành tốt nhất là “Những phương pháp sử dụng được lựa chọn bằng một quá trình có hệ thống, được xem như một chuẩn mực và được chứng minh là đem lại kết quả tốt đẹp và thành công. Khi áp dụng, những phương pháp tốt nhất này sẽ được xem xét, điều chỉnh cho thích ứng với đặc thù của từng tổ chức.” 

 

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader