0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 11697:1995 - Căn cứ để thiết kế kết cấu - Tải trọng do vật liệu rời

Tiêu chuẩn ISO 11697:1995 - Căn cứ để thiết kế kết cấu - Tải trọng do vật liệu rời

Tiêu chuẩn ISO 11697:1995 giải quyết các điều kiện áp suất trong phễu, bunkes, thùng và silo được xây dựng bằng vật liệu kỹ thuật kết cấu bình thường. Theo mục đích của định nghĩa, thuật ngữ silo được sử dụng để đại diện cho tất cả các hình thức lưu trữ. Tất cả các thông số đưa ra phải được thỏa thuận với khách hàng và được ghi vào tất cả các tài liệu hợp đồng. Thiết kế của silo phải được kiểm tra nếu bất kỳ tiêu chí nào trong số các tiêu chí đưa ra bị thay đổi.

Tiêu chuẩn ISO 11697:1995 bản PDF

 

Download tài liệu 11697:1995 tại đây!

 

Bài viết liên quan