0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 12491: 1997 Phương pháp thống kê để kiểm soát chất lượng vật liệu và kết cấu xây dựng

Tiêu chuẩn ISO 12491: 1997 Phương pháp thống kê để kiểm soát chất lượng vật liệu và kết cấu xây dựng

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc chung về việc áp dụng các phương pháp thống kê trong việc kiểm tra chất lượng của vật liệu và cấu kiện xây dựng phù hợp với các yêu cầu về an toàn và khả năng sử dụng của ISO 2394.

Giới thiệu

Theo ISO 2394, kiểm soát chất lượng vật liệu và cấu kiện xây dựng là một phần không thể thiếu trong khái niệm tổng thể về độ tin cậy của kết cấu. Vì kiểm soát chất lượng nói chung là một công việc tốn nhiều thời gian và tốn kém, các kỹ thuật và hoạt động vận hành khác nhau đã được phát triển để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng trong quá trình xây dựng. Dường như các phương pháp thống kê được sử dụng đúng cách có thể cung cấp các phương tiện kiểm soát chất lượng hiệu quả, kinh tế và hiệu quả, đặc biệt khi các thử nghiệm phá hủy và tốn kém phải được thực hiện. Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp các kỹ thuật chung để kiểm tra chất lượng vật liệu và cấu kiện xây dựng được sử dụng trong xây dựng hoặc các công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Các kỹ thuật được mô tả chủ yếu bao gồm các phương pháp thống kê cổ điển mà tất cả những người tham gia trong quá trình xây dựng đều quan tâm. Đối với các kỹ thuật phức tạp hơn và các vấn đề cụ thể, nên áp dụng các tiêu chuẩn thống kê hiện có được liệt kê trong Phụ lục A.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc chung về việc áp dụng các phương pháp thống kê trong việc kiểm tra chất lượng của vật liệu và cấu kiện xây dựng phù hợp với các yêu cầu về an toàn và khả năng sử dụng của ISO 2394.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tòa nhà và các công trình xây dựng dân dụng khác, hiện có hoặc đang xây dựng, bất kể tính chất hoặc sự kết hợp của các vật liệu được sử dụng, ví dụ bê tông, thép, gỗ, gạch.

Tài liệu tham khảo

Các tiêu chuẩn sau đây bao gồm các điều khoản, thông qua việc viện dẫn trong tiêu chuẩn này, cấu thành các điều khoản của tiêu chuẩn này. Tại thời điểm xuất bản, các ấn bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả các tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn được chỉ ra dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện có hiệu lực.

ISO 2394: —1, Các nguyên tắc chung về độ tin cậy đối với kết cấu.

ISO 3534-1: 1993, Thống kê - Từ vựng và ký hiệu - Phần 1: Xác suất và thuật ngữ thống kê chung.

ISO 3534-2: 1993, Thống kê - Từ vựng và ký hiệu - Phần 2: Kiểm soát chất lượng bằng thống kê.

Nội dung PDF

Bài viết liên quan