0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 13822: 2010 Căn cứ để thiết kế kết cấu - Đánh giá kết cấu hiện có

Tiêu chuẩn ISO 13822: 2010 Căn cứ để thiết kế kết cấu - Đánh giá kết cấu hiện có

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu và thủ tục chung để đánh giá các kết cấu hiện có (nhà cửa, cầu, kết cấu công nghiệp, v.v.) dựa trên các nguyên tắc về độ tin cậy của kết cấu và hậu quả của hư hỏng. Nó dựa trên ISO 2394.

Giới thiệu

Việc tiếp tục sử dụng các cấu trúc hiện có có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì môi trường được xây dựng là một tài sản kinh tế và chính trị to lớn, ngày càng lớn hơn mỗi năm. Việc đánh giá các cấu trúc hiện tại là một nhiệm vụ kỹ thuật chính. Các kỹ sư kết cấu ngày càng được kêu gọi để tìm ra các cách để kéo dài tuổi thọ của các kết cấu trong khi vẫn tuân thủ các ràng buộc chặt chẽ về chi phí. Việc thiết lập các nguyên tắc để đánh giá các cấu trúc hiện có là bắt buộc vì nó dựa trên một cách tiếp cận về cơ bản khác với thiết kế các cấu trúc mới và đòi hỏi kiến ​​thức vượt ra ngoài phạm vi của các mã thiết kế. Tài liệu này không chỉ nhằm mục đích tuyên bố các nguyên tắc và thủ tục để đánh giá kết cấu hiện có mà còn là hướng dẫn sử dụng cho các kỹ sư kết cấu và khách hàng. Các kỹ sư có thể áp dụng các phương pháp cụ thể để đánh giá nhằm tiết kiệm cấu trúc và giảm chi phí của khách hàng. Mục tiêu cuối cùng là hạn chế can thiệp xây dựng ở mức tối thiểu nghiêm ngặt, một mục tiêu rõ ràng là phù hợp với các nguyên tắc phát triển bền vững.

Cơ sở để đánh giá độ tin cậy được nêu trong các yêu cầu thực hiện đối với an toàn và khả năng sử dụng của ISO 2394. Tuy nhiên, các cân nhắc về kinh tế, xã hội và tính bền vững dẫn đến sự khác biệt lớn hơn về độ tin cậy của kết cấu đối với việc đánh giá kết cấu hiện tại so với việc thiết kế kết cấu mới .

Phạm vi

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu và thủ tục chung để đánh giá các kết cấu hiện có (nhà cửa, cầu, kết cấu công nghiệp, v.v.) dựa trên các nguyên tắc về độ tin cậy của kết cấu và hậu quả của hư hỏng. Nó dựa trên ISO 2394.

Nó được áp dụng để đánh giá bất kỳ loại kết cấu hiện có nào được thiết kế, phân tích và chỉ định ban đầu dựa trên các nguyên tắc kỹ thuật được chấp nhận và / hoặc các quy tắc thiết kế, cũng như các kết cấu được xây dựng trên cơ sở tay nghề tốt, kinh nghiệm lịch sử và thực hành chuyên môn được chấp nhận. Đánh giá có thể được bắt đầu trong các trường hợp sau:

- sự thay đổi dự kiến ​​trong việc sử dụng hoặc kéo dài thời gian làm việc của thiết kế;

- kiểm tra độ tin cậy (ví dụ đối với động đất, các hành động giao thông gia tăng) theo yêu cầu của cơ quan chức năng, công ty bảo hiểm, chủ sở hữu, v.v.;

- hư hỏng cấu trúc do các tác động phụ thuộc vào thời gian (ví dụ, ăn mòn, mỏi);

- hư hỏng kết cấu do các hành động ngẫu nhiên (xem ISO 2394).

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các cấu trúc di sản với điều kiện phải tính đến các cân nhắc bổ sung nêu trong Phụ lục I.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các kết cấu hiện có bằng vật liệu bất kỳ, mặc dù có thể yêu cầu sự thích ứng cụ thể tùy thuộc vào loại vật liệu, chẳng hạn như bê tông, thép, gỗ, gạch xây, v.v.

Tiêu chuẩn này cung cấp các nguyên tắc liên quan đến các hành động và ảnh hưởng đến môi trường. Cần xem xét chi tiết hơn nữa đối với các hành động ngẫu nhiên như hỏa hoạn và động đất.

CHÚ THÍCH: Khả năng chống cháy yêu cầu các đặc tính khác với các đặc tính về tính toàn vẹn và an toàn của kết cấu. Ngoài ra, các nguy cơ hỏa hoạn có thể được tạo ra do thay đổi cách sử dụng. Các yêu cầu đặc biệt là cần thiết đối với các nguy cơ địa chấn có tính đến hành động động và phản ứng của cấu trúc.

Tiêu chuẩn này nhằm làm cơ sở cho việc soạn thảo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy phạm thực hành phù hợp với thực tiễn kỹ thuật hiện hành và các điều kiện kinh tế.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 2394: 1998, Nguyên tắc chung về độ tin cậy đối với kết cấu

Nội dung PDF

Bài viết liên quan