0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 13824: 2020 Căn cứ để thiết kế cấu trúc - Nguyên tắc chung về đánh giá rủi ro của hệ thống liên quan đến cấu trúc

Tiêu chuẩn ISO 13824: 2020 Căn cứ để thiết kế cấu trúc - Nguyên tắc chung về đánh giá rủi ro của hệ thống liên quan đến cấu trúc

Tài liệu này quy định các nguyên tắc chung về đánh giá rủi ro đối với các hệ thống liên quan đến cấu trúc.

Giới thiệu

Các hệ thống liên quan đến cấu trúc trong khu vực công và tư phụ thuộc vào công nghệ và cấu trúc xây dựng dân dụng. Các cấu trúc hỗ trợ nhiệm vụ và chức năng kinh doanh của toàn bộ hệ thống.

Các cấu trúc có thể chịu nhiều mối nguy hiểm do tự nhiên, công nghệ và ác ý do con người gây ra. Các mối nguy có thể có tác động tiêu cực đến hiệu suất của hệ thống liên quan đến cấu trúc, chất lượng cuộc sống, tài sản của các bên liên quan bên trong hoặc gần cấu trúc, hoạt động và khả năng hoạt động, chức năng và danh tiếng, an toàn cấu trúc và tính bền vững của môi trường.

Do tầm quan trọng của các mối nguy, tất cả các bên liên quan như chủ sở hữu, người sử dụng, nhà thiết kế, người vận hành, cơ quan quản lý ở mọi cấp và ở tất cả các giai đoạn của vòng đời của hệ thống liên quan đến kết cấu phải hiểu rõ trách nhiệm của họ trong việc đạt được an toàn kết cấu, chức năng kết cấu và quản lý. Đặt vào may rủi.

Tài liệu này cung cấp cơ sở chung để đánh giá rủi ro liên quan đến việc lập kế hoạch, thiết kế, đánh giá, bảo trì, ngừng vận hành và loại bỏ kết cấu, phù hợp với ISO 31000.

Trong đánh giá rủi ro, xác định mối nguy và ước tính hậu quả là các thủ tục chính. Đối với những điều này, điều cần thiết là phải đánh giá rủi ro của các hệ thống liên quan đến kết cấu hơn là chỉ với kết cấu, vì sự cố kết cấu có hậu quả đáng kể đối với hệ thống và sự cố của các hệ thống như hệ thống phòng cháy chữa cháy có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, các hành động để xử lý rủi ro được thực hiện trong phạm vi thiết kế kết cấu. Những cân nhắc như vậy được phản ánh trong tiêu đề của tài liệu này.

Tài liệu này nhằm làm cơ sở, cùng với các tiêu chuẩn liên quan khác về quản lý rủi ro, cho những người đánh giá rủi ro đối với hệ thống liên quan đến cấu trúc.

Phạm vi

Tài liệu này quy định các nguyên tắc chung về đánh giá rủi ro đối với các hệ thống liên quan đến cấu trúc. Trọng tâm là ra quyết định chiến lược và hoạt động liên quan đến thiết kế, đánh giá, bảo trì và ngừng hoạt động của các cấu trúc. Điều này cũng bao gồm việc xây dựng và hiệu chuẩn các mã và tiêu chuẩn liên quan. Các hệ thống liên quan đến cấu trúc có thể khiến các bên liên quan ở nhiều cấp độ khác nhau trong xã hội gặp rủi ro đáng kể. Mục đích của tài liệu này là tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao khả năng ra quyết định liên quan đến giám sát, giảm thiểu và quản lý rủi ro cũng như chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và minh bạch. Trong bối cảnh rộng hơn của quản lý rủi ro, việc đánh giá rủi ro cung cấp cho những người ra quyết định các thủ tục để xác định xem có hay không và theo cách nào, việc xử lý rủi ro là phù hợp.

Tài liệu này cung cấp một khuôn khổ chung cũng như một thủ tục để xác định các mối nguy và ước tính, đánh giá và xử lý rủi ro của các cấu trúc và hệ thống liên quan đến cấu trúc. Tài liệu này cũng cung cấp cơ sở cho người viết mã cũng như người thiết kế để thiết lập các mức độ tin cậy mục tiêu hợp lý, như được nêu trong ISO 2394, dựa trên kết quả của việc cân nhắc rủi ro. Đối với các kết cấu hiện có, dự kiến ​​rằng việc đánh giá các rủi ro liên quan đến các sự kiện không được xem xét trong thiết kế ban đầu hoặc với các thay đổi trong sử dụng được thực hiện theo các nguyên tắc nêu trong tài liệu này. Tài liệu này cũng có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro của các cấu trúc đặc biệt dựa trên sự thích ứng và chi tiết cụ thể, thiết kế của chúng thường không nằm trong phạm vi của các quy tắc hiện hành.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 2394, Nguyên tắc chung về độ tin cậy đối với kết cấu

Nội dung PDF

Bài viết liên quan