0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 22111:2019 - Căn cứ để thiết kế kết cấu - Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn ISO 22111:2019 - Căn cứ để thiết kế kết cấu - Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn ISO 22111:2019 cung cấp các yêu cầu đối với thiết kế kết cấu và các thủ tục theo cách tiếp cận bán xác suất phù hợp với các nguyên tắc chung về độ tin cậy của kết cấu theo quy định của ISO 2394.

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22111:2019

Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO 22111:2019 cung cấp các yêu cầu đối với thiết kế kết cấu và các thủ tục theo cách tiếp cận bán xác suất phù hợp với các nguyên tắc chung về độ tin cậy của kết cấu theo quy định của ISO 2394. Phạm vi của các yêu cầu và thủ tục được giới hạn tương ứng đối với việc thiết kế các kết cấu có đủ kiến ​​thức và kinh nghiệm thường có sẵn về thực hành thiết kế và xây dựng để đảm bảo rằng các mức độ tin cậy mục tiêu giải thích được bản chất và hậu quả của hư hỏng kết cấu. Các tình huống nằm ngoài những giới hạn này được đề cập trong ISO 2394.

Các phương pháp được bao gồm trong tài liệu này là các phương pháp tiếp cận trạng thái giới hạn bán xác suất đã được chứng minh là đạt được mức độ tin cậy của cấu trúc đủ và nhất quán.

Tài liệu này dựa trên các quy trình được tiêu chuẩn hóa để mô tả đặc tính của tính năng chịu tải của các kết cấu trong phạm vi của nó. Cần có đủ thông tin về độ không đảm bảo của các biến thiết kế và mô hình để có thể đưa ra các biện pháp thiết kế bán xác suất nhằm xác minh độ tin cậy của kết cấu trong phạm vi này và các tiêu chuẩn thiết kế liên quan.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Vì tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu tham chiếu (bao gồm bất kỳ sửa đổi nào) được áp dụng.

ISO 13823, Nguyên tắc chung về thiết kế kết cấu bền vững

Tiêu chuẩn ISO 22111:2019 bản PDF

 

Download tài liệu ISO 22111:2019 tại đây!

 

Bài viết liên quan