0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 9194:1987 - Căn cứ để thiết kế kết cấu - Tác động do trọng lượng bản thân của kết cấu, các phần tử phi kết cấu và vật liệu lưu trữ - Tỷ trọng

Tiêu chuẩn ISO 9194:1987 - Căn cứ để thiết kế kết cấu - Tác động do trọng lượng bản thân của kết cấu, các phần tử phi kết cấu và vật liệu lưu trữ - Tỷ trọng

Tiêu chuẩn ISO 9194:1987 xác định các hành động do trọng lượng bản thân của các cấu trúc, các phần tử phi cấu trúc và vật liệu được lưu trữ và đưa ra các giá trị số của mật độ của chúng. Những hành động này được xác định bằng cách nhân mật độ với gia tốc trọng trường và với khối lượng thực tế. Các tác động gây ra bởi trọng lượng của trái đất đặt lên các cấu trúc cũng được tính toán tương tự.

Tiêu chuẩn ISO 9194:1987 bản PDF

Download tài liệu ISO 9194:1987 tại đây!

Bài viết liên quan