0976.389.199
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 26000:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 26000:2013

ISO 26000 là một Tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (gọi tắt là ISO) đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Nó sẽ được áp dụng cho các tổ chức ở mọi loại hình, cả ở lĩnh vực công cộng lẫn tư nhân, tại các nước phát triển và đang phát triển, cũng như các nền kinh tế chuyển đổi. Nó sẽ hỗ trợ họ trong nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội theo yêu cầu ngày càng tăng của xã hội.

ISO 26000 bao gồm hướng dẫn tự nguyện, không có các yêu cầu, và do đó nó không được sử dụng như một tiêu chuẩn chứng nhận.

TCVN ISO 26000:2013 PDF

Download tiêu chuẩn TCVN ISO 26000:2013 miễn phí tại đây

 

AI NÊN SỬ DỤNG ISO 26000?

Các tổ chức trong khu vực tư nhân, công cộng và phi lợi nhuận, dù lớn hay nhỏ, và hoạt động ở các nước phát triển hay đang phát triển, đều sử dụng ISO 26000. Tất cả các chủ đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội đều có liên quan theo một cách nào đó đối với mọi tổ chức.

Vì các chủ đề cốt lõi bao gồm một số vấn đề, các tổ chức sẽ được lợi khi xác định được vấn đề nào phù hợp và có ý nghĩa nhất đối với họ thông qua việc xem xét các cân nhắc của chính họ và đối thoại với các bên liên quan.

ISO 26000 đạt được điều gì?

ISO 26000 nhằm mục đích:

  • Hỗ trợ các tổ chức giải quyết các trách nhiệm xã hội của họ trong khi tôn trọng những khác biệt về văn hóa, xã hội, môi trường, luật pháp và các điều kiện phát triển kinh tế
  • Cung cấp hướng dẫn thực tế liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội
  • Hỗ trợ xác định và tham gia với các bên liên quan và nâng cao độ tin cậy của các báo cáo và tuyên bố về trách nhiệm xã hội
  • Nhấn mạnh kết quả hoạt động và cải tiến
  • Tăng niềm tin và sự hài lòng trong tổ chức giữa khách hàng của họ và các bên liên quan
  • Đạt được sự nhất quán với các tài liệu hiện có, các hiệp ước và công ước quốc tế cũng như các tiêu chuẩn ISO hiện có
  • Thúc đẩy các thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội
  • Nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội
  • Tiêu chuẩn này không nhằm làm giảm thẩm quyền của chính phủ trong việc giải quyết trách nhiệm xã hội của các tổ chức.

 

ĐỐI TƯỢNG CỐT LÕI CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tiêu chuẩn ISO 26000 xác định các chủ thể cốt lõi của trách nhiệm xã hội. Các chủ thể cốt lõi bao gồm một số vấn đề, nhưng trách nhiệm của mỗi tổ chức là xác định các vấn đề có liên quan và quan trọng đối với các bên liên quan của họ và/hoặc cần phải giải quyết.

Bảy chủ đề chính được giải thích trong Điều 6 của tiêu chuẩn ISO 26000. Chúng được liệt kê bên dưới, cùng với số điều khoản phụ của chúng.

Chủ đề chính: Quản trị tổ chức, điều 6.2
Các quyết định phải được thực hiện dựa trên sự mong đợi của xã hội. Trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, đạo đức và các bên liên quan phải là các yếu tố trong quá trình ra quyết định của tổ chức.

Chủ đề chính: Quyền con người, điều khoản phụ 6.3
Tất cả mọi người đều có quyền được đối xử công bằng và xóa bỏ phân biệt đối xử, tra tấn và bóc lột.

6.3.3 Thẩm định
6.3.4 Các tình huống rủi ro về quyền con người
6.3.5 Tránh đồng lõa
6.3.6 Giải quyết khiếu nại
6.3.7 Phân biệt đối xử và các nhóm dễ bị tổn thương
6.3.8 Các quyền dân sự và chính trị
6.3.9 Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa
6.3.10 Các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc

Chủ đề chính: Thực hành lao động, điều khoản 6.4
Những người làm việc nhân danh tổ chức không phải là hàng hóa. Mục đích là ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh dựa trên bóc lột và lạm dụng.

6.4.3 Việc làm và các mối quan hệ việc làm
6.4.4 Điều kiện làm việc và bảo trợ xã hội
6.4.5 Đối thoại xã hội
6.4.6 Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
6.4.7 Đào tạo và phát triển con người tại nơi làm việc

Chủ đề chính: Môi trường, điều khoản phụ 6.5
Tổ chức có trách nhiệm giảm thiểu và loại bỏ khối lượng và mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững và đảm bảo rằng việc tiêu thụ tài nguyên trên mỗi người trở nên bền vững.

6.5.3 Phòng ngừa ô nhiễm
6.5.4 Sử dụng tài nguyên bền vững
6.5.5 Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu
6.5.6 Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phục hồi các môi trường sống tự nhiên

Chủ đề chính: Các thông lệ vận hành hợp lý, điều khoản 6.6
Xây dựng các hệ thống cạnh tranh bình đẳng, phòng chống tham nhũng, khuyến khích cạnh tranh bình đẳng và thúc đẩy độ tin cậy của các hoạt động kinh doanh bình đẳng giúp xây dựng các hệ thống xã hội bền vững.

6.6.3 Chống tham nhũng
6.6.4 Tham gia chính trị có trách nhiệm
6.6.5 Cạnh tranh công bằng
6.6.6 Thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong chuỗi giá trị
6.6.7 Tôn trọng quyền tài sản

Chủ đề chính: Các vấn đề của người tiêu dùng, điều khoản phụ 6.7
Tổ chức có trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội công bằng, bền vững và công bằng liên quan đến sức khỏe, sự an toàn và quyền tiếp cận của người tiêu dùng.

6.7.3 Tiếp thị công bằng, thông tin thực tế và không thiên vị và các thông lệ hợp đồng công bằng
6.7.4 Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng
6.7.5 Tiêu dùng bền vững
6.7.6 Dịch vụ người tiêu dùng, hỗ trợ, cũng như giải quyết khiếu nại và tranh chấp
6.7.7 Bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng và quyền riêng tư
6.7.8 Tiếp cận các dịch vụ thiết yếu
6.7.9 Giáo dục và nhận thức

Chủ đề chính: Sự tham gia và phát triển của cộng đồng, điều khoản 6.8
Tổ chức cần tham gia vào việc tạo ra các cấu trúc xã hội bền vững, nơi có thể tồn tại trình độ giáo dục và phúc lợi ngày càng cao.

6.8.3 Sự tham gia của cộng đồng
6.8.4 Giáo dục và văn hóa
6.8.5 Tạo việc làm và phát triển kỹ năng
6.8.6 Phát triển và tiếp cận công nghệ
6.8.7 Sự giàu có và tạo thu nhập
6.8.8 Sức khỏe
6.8.9 Đầu tư xã hội

Tin tức liên quan