0976.389.199
TCVN 7044:2013 về Rượu mùi

TCVN 7044:2013 về Rượu mùi

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại rượu mùi pha chế.

Tiêu chuẩn TCVN TCVN 7044:2013 PDF 

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

 

Bài viết liên quan