0976.389.199
TCVN 7045:2013 về Rượu Vang

TCVN 7045:2013 về Rượu Vang

Tiêu chuẩn quy định về các yêu cầu đối với sản phẩm Rượu Vang lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Tiêu chuẩn TCVN 7045:2013 PDF

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

 

Bài viết liên quan