0976.389.199
Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Y tế

Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Y tế

Tổ chức Chứng nhận ISOCERT thống kê các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Y tế.

 Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Y tế

Dưới đây là những văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Y tế:

1. Thông tư 27/2012/TT-BYT

Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

2. Thông tư 08/2015/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y Tế. Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

3. Thông tư 02/2011/TT-BYT

Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm.

4. Nghị định 09/2016/NĐ-CP 

Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

5. Thông tư 30/2012/TT-BYT

Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

6. Quyết định 46/2007/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành ''Quy định giới hạn tối đa ô nghiễm sinh học và hóa học thực phẩm".

7. Nghị định 67/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

8. Thông tư 15/2012/TT-BYT

Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.

9. Thông tư 19/2012/TT-BYT

Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

10. Thông tư 48/2015/TT-BYT

Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

11. Thông tư 05/2012/TT-BYT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

12. Văn bản hợp nhất số 02-2015 về hướng dẫn quản lý phụ gia an toàn thực phẩm

Văn bản hợp nhất Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trường bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm & TT 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư 27/2012/TT-BYT

BKHCN - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận, chứng nhận Tổ chức chứng nhận ISOCERT đánh giá, chứng nhận ISO 22000 & HACCP đối với tổng hợp đa ngành. Quý Tổ chức/Doanh nghiệp có nhu cầu được đánh giá và cấp giấy chứng nhận và sử dụng dấu chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000 & phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP vui lòng liên hệ hotline: 0916239199 hoặc Email: contacts@isocert.org.vn để được hỗ trợ.

Theo Khoản K, điều 12 chương 5 NĐ 15/2018/NĐ-CP: Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tin tức liên quan