0976.389.199
Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Ngày 24 tháng 7 năm 2020 ISOCERT vinh dự được bộ xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD.

Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng số: 962/QĐ-BXD, theo quyết định của bộ xây dựng chỉ định ISOCERT được phép thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (theo danh mục tại phụ lục kèm theo) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD.

Bài viết liên quan