0976.389.199
Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Từ ngày 28.09.2021 ISOCERT được công nhận theo quyết định số 2865/TĐC-HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký hoạt động chứng nhận Hệ thống Quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001/TCVN ISO/ IEC 27001.

Bài viết liên quan