0976.389.199
Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 bao gồm: Bối cảnh của tổ chức, sự lãnh đạo, hoạch định, hỗ trợ, thực hiện, đánh giá kết quả hoạt động cũng như cải tiến của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, ISOCERT sẽ cung cấp những thông tin cụ thể hơn về những yêu cầu này để bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn nhé.

 Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001

Bối cảnh của tổ chức (Điều khoản 4)

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 bắt đầu bằng nội dung về bối cảnh của tổ chức. Doanh nghiệp cần xác định các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài có liên quan đến mục tiêu của đơn vị và có ảnh hưởng đến kết quả có thể đạt được của hệ thống quản lý môi trường. Các vấn đề này có liên quan đến các điều kiện môi trường chịu ảnh hưởng bởi hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Đơn vị cần tìm hiểu về mong đợi và nhu cầu của các bên quan tâm:

- Các bên liên quan đến hệ thống;

- Các mong đợi và nhu cầu có liên quan của những bên quan tâm;

- Các mong đợi và nhu cầu nào trở thành các nghĩa vụ tuân thủ

Doanh nghiệp cần xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường theo bộ tiêu chuẩn ISO 14001 pdf , cụ thể: 

- Các vấn đề nội bộ và bên ngoài;

- Các nghĩa vụ tuân thủ;

- Các bộ phận, phòng ban chức năng và ranh giới vật lý của mình;

- Các sản phẩm, hoạt động, dịch vụ của mình;

- Khả năng và quyền hạn thực hiện việc kiểm soát cũng như sự ảnh hưởng.

Doanh nghiệp cần tiến hành thiết lập, thực hiện cũng như việc duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường để đạt được kết quả dự kiến.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: Bối cảnh của tổ chức (Điều khoản 4)

Sự lãnh đạo (Điều khoản 5)

Người lãnh đạo cao nhất cần chứng minh sự cam kết và lãnh đạo với hệ thống qua việc:

- Có nhiệm vụ giải trình về tính hiệu lực của hệ thống;

- Có trách nhiệm đảm bảo các mục tiêu môi trường và chính sách môi trường được xây dựng và tương thích với định hướng chiến lược và bối cảnh của đơn vị;

- Tích hợp các yêu cầu của hệ thống vào các quá trình;

- Bảo đảm tính sẵn có của các nguồn lực cần thiêt;

- Có trách nhiệm bảo đảm hệ thống đạt được kết quả như mong đợi;

- Có nhiệm vụ trao đổi thông tin về sự quan trọng của quản lý môi trường cũng như các yêu cầu liên quan đến hệ thống;

- Đưa ra các định hướng và hỗ trợ các nhân viên đóng góp vào tính hiệu lực của hệ thống;

- Đưa ra các giải pháp cải tiến liên tục.

- Hỗ trợ các cấp quản lý liên quan để thể hiện trách nhiệm lãnh đạo của họ đúng như đã được nêu ra. 

Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: Sự lãnh đạo (Điều khoản 5)

Ngoài ra, cấp lãnh đạo cao nhất cần xây dựng, thực hiện và duy trì chính sách môi trường trong phạm vi đã xác định trước đó, cụ thể:

- Phù hợp với bối cảnh và mục đích của tổ chức bao gồm quy mô, bản chất và các tác động môi trường từ các sản phẩm, hoạt động, dịch vụ của tổ chức;

- Đưa ra khuôn khổ cho việc thiết lập các mục tiêu liên quan đến hệ thống quản lý môi trường;

- Đưa ra cam kết về các vấn đề bảo vệ môi trường bao gồm các biện pháp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm và các cam kết cụ thể khác.

- Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ;

- Có trách nhiệm cam kết về việc cải tiến hệ thống liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường.

Bên cạnh đó, cấp lãnh đạo cao nhất có nhiệm vụ đảm bảo các quyền hạn và trách nhiệm với vị trí có liên quan được trao đổi và phân công trong đơn vị để:

- Đảm bảo hệ thống phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn về quản lý môi trường;

- Báo cáo kết quả hoạt động môi trường với lãnh đạo cao nhất.

Hoạch định (Điều khoản 6)

Trong các yêu cầu của ISO 14001, trong phần hoạch định, doanh nghiệp cần cân nhắc đến phạm vi của hệ thống và xác định các cơ hội, rủi ro liên quan đến các khía cạnh môi trường, cũng như các nghĩa vụ tuân thủ và các yêu cầu và vấn đề khác cần giải quyết để:

- Bảo đảm hệ thống đạt được kết quả như dự kiến ban đầu;

- Làm giảm thiểu, ngăn ngừa các tác động không mong muốn ảnh hưởng đến hệ thống môi trường;

- Đảm bảo sự cải tiến liên tục.

- Đưa các tình huống cấp bạch có thể ảnh hưởng đến môi trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần duy trì thông tin dạng văn bản về:

- Các cơ hội và rủi ro cần được giải quyết

- Các quá trình cần thiết ở mức độ phù hợp.

Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: Hoạch định (Điều khoản 6)

Doanh nghiệp cần xác định những yếu tố sau khi hoạch định cách thức để đạt được các mục tiêu môi trường như:

- Các nguồn lực được yêu cầu;

- Sẽ thực hiện những gì;

- Nhân viên nào chịu trách nhiệm;

- Thời gian hoàn thành mục tiêu;

- Cách thức đánh giá bao gồm các chỉ số để theo dõi quá trình.

Hỗ trợ (Điều khoản 7)

Doanh nghiệp cần cung cấp và xác định các nguồn lực cần thiết với việc xây dựng, thực hiện, duy trì, và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Doanh nghiệp, tổ chức cần:

- Tìm hiểu năng lực cần thiết của những nhân viên làm việc dưới sự kiểm soát của đơn vị;

- Đảm bảo những nhân viên này có đủ năng lực phù hợp;

- Đưa ra các nhu cầu đào tạo tương ứng với hệ thống quản lý môi trường và các khía cạnh môi trường;

- Áp dụng, thực hiện các hành động nhằm đạt được năng lực cần thiết. Sau đó tiến hành đánh giá hiệu lực của các hành động đó.

Doanh nghiệp cần đảm bảo những nhân viên làm việc dưới sự kiểm soát nhận thức được các vấn đề sau:

- Các khía cạnh môi trường;

- Các chính sách môi trường;

- Sự không phù hợp có ảnh hưởng như thế nào với các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường.

Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: Hỗ trợ (Điều khoản 7)

Thực hiện (Điều khoản 8)

Thực hiện là yêu cầu tiếp theo trong các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Doanh nghiệp cần xây dựng, thực hiện, kiểm soát và duy trì các quá trình để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường bằng cách:

- Xây dựng các chuẩn mực;

- Xây dựng việc kiểm soát các quá trình.

Doanh nghiệp cần xây dựng, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, cụ thể:

- Chuẩn bị biện pháp để ứng phó bằng cách đưa ra các hoạch định các hành động nhằm làm giảm nhẹ, hoặc ngăn ngừa các tác động môi trường trong tình huống cấp bách;

- Có biện pháp ứng phó với các tình huống khẩn cấp thực tế;

- Thực hiện các hành động để làm giảm nhẹ hoặc ngăn ngừa các hậu quả có thể xảy ra;

- Tiến hành thử nghiệm định kỳ các biện pháp ứng phó đã hoạch định;

- Tiến hành xem xét và chỉnh sửa định kỳ các quá trình và các biện pháp ứng phó đã hoạch định;

- Tiến hành cung cấp thông tin phù hợp và đào tạo nhân viên liên quan đến sự chuẩn bị sẵn sàng cũng như có thể ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: Thực hiện (Điều khoản 8)

Đánh giá kết quả hoạt động (Điều khoản 9)

Doanh nghiệp cần tiến hành đo lường, theo dõi, phân tích và đánh giá kết quả của hệ thống quản lý môi trường bằng cách:

- Xác định những gì được đo lường và theo dõi;

- Xác định các biện pháp theo dõi, phân tích, đo lường, đánh giá có thể thực hiện;

- Xác định các chuẩn mực làm căn cứ;

- Thời gian để thực hiện theo dõi và đo lường; 

- Thời gian phân tích, đánh giá kết quả đo lường, theo dõi.

Đồng thời, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng các thiết bị đo lường, theo dõi đã được kiểm tra và hiệu chuẩn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần trao đổi thông tin kết quả hoạt động bên ngoài và trong nội bộ.

Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: Đánh giá kết quả hoạt động (Điều khoản 9)

Cải tiến (Điều khoản 10)

Doanh nghiệp cần xác định các cơ hội cải tiến và thực hiện các biện pháp cần thiết để đạt được các kết quả dự kiến. 

Doanh nghiệp cần tiến hành các hành động sau với sự không phù hợp:

- Ứng phó với sự không phù hợp;

- Đưa ra các hành động khắc phục và kiểm soát;

- Đưa ra các biện pháp xử lý hệ quả, bao gồm cả hành động để làm giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường;

- Xác định sự không phù hợp;

- Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp;

- Xác định sự không phù hợp có khả năng xảy ra hoặc tồn tại hay không;

- Xác định tính hiệu lực của các hành động khắc phục;

- Tiến hành bất cứ hành động nào cần thiết;

- Tiến hành các thay đổi đối với hệ thống quản lý môi trường nếu cần thiết.

Doanh nghiệp cần phải cải tiến sự phù hợp, sự thỏa đáng và hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường liên tục để nâng cao kết quả hoạt động môi trường.

Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: Cải tiến (Điều khoản 10)

Trên đây là các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống quản lý môi trường. Hy vọng với những chia sẻ trên, các doanh nghiệp sẽ xây dựng được kế hoạch, chiến lược phù hợp trong việc triển khai hệ thống. 

Mọi thắc mắc liên quan đến chứng nhận ISO 14001 hoặc các chứng nhận ISO khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline: 0976389199 (hoàn toàn miễn phí) để được các chuyên gia của ISOCERT hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tin tức liên quan