0976.389.199
Chứng nhận hợp quy đồ chơi được mang trùm lên mũi hoặc miệng

Chứng nhận hợp quy đồ chơi được mang trùm lên mũi hoặc miệng

Chứng nhận hợp quy đồ chơi được mang trùm lên mũi hoặc miệng

kể từ ngày 15/4/2010, Đồ chơi được mang trùm lên mũi hoặc miệng được sản xuất trong nước hay nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3: 2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em)

  Bình luận