Chứng nhận hợp quy sản phẩm nước đá dùng liền theo QCVN 10:2011/BYT

Chứng nhận hợp quy sản phẩm nước đá dùng liền theo QCVN 10:2011/BYT

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Nước đá dùng liền là nước đá được sản xuất từ nước đạt yêu cầu dùng cho ăn uống. Nước đá dùng liền phải được đóng gói trong bao bì kín và ghi nhãn theo đúng quy định.

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2011/BYT tại mục 4.2.1 thì sản phẩm nước đá dùng liền phải được công bố hợp quy. 

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader