0976.389.199
ISO 16534:2020 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ rão do nén

ISO 16534:2020 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ rão do nén

Tài liệu này được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử nghiệm và đo lường, phối hợp với Ủy ban kỹ thuật CEN/TC 88 của Ủy ban tiêu chuẩn châu Âu, Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt, phù hợp với Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa ISO và CEN (Thỏa thuận Viên).

Ấn bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO 16546: 2012), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật. Những thay đổi chính so với phiên bản trước như sau:
- sửa đổi Hình 1;
- sửa đổi biên tập.

1 Phạm vi

Tài liệu này quy định thiết bị và phương pháp thử để xác định độ rão nén của mẫu thử trong các điều kiện ứng suất khác nhau.

Tài liệu này có thể áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được viện dẫn (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 29469, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén

ISO 29768, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.

ISO và IEC duy trì cơ sở dữ liệu thuật ngữ để sử dụng trong tiêu chuẩn hóa tại các địa chỉ sau:
- Nền tảng duyệt ISO Online: có tại https://www.iso.org/obp
- IEC Electropedia: có tại http://www.electropedia.org/
3.1
độ dày
kích thước tuyến tính được đo vuông góc với các mặt phẳng có chiều dài và chiều rộng
3.2
ứng suất nén
σc
Tỷ số giữa lực nén với diện tích bề mặt mặt cắt ngang ban đầu của mẫu thử
3,3
sự biến dạng
NS
giảm độ dày (3.1) của mẫu thử
3,4
biến dạng tương đối
ε
Tỷ số giữa độ biến dạng (3.3) của mẫu thử X và độ dày (3.1) ds của nó, được đo theo hướng chất tải
3.5
leo nén
Xct
Sự gia tăng biến dạng (3.3) của mẫu thử theo thời gian trong khi chịu ứng suất không đổi, ở các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định
CHÚ THÍCH 1:
Xct = Xt - X0
ở đâu
 Xt là độ biến dạng tại thời điểm t;
 X0 là độ biến dạng ban đầu (sau 60 s kể từ lúc bắt đầu chất tải).
CHÚ THÍCH 2: Hình 1 minh họa các độ dày và biến dạng khác nhau (3.1).
Hình 1 - Minh họa các độ dày và biến dạng khác nhau

Chìa khóa
d độ dày sản phẩm ban đầu
ds độ dày ban đầu của mẫu thử
dL độ dày của mẫu thử dưới ứng suất nén cơ bản của thiết bị chất tải ('trọng lượng chết')
d0 độ dày của mẫu thử 60 s sau khi bắt đầu quá trình chất tải
X0 độ biến dạng ban đầu (sau 60 s kể từ lúc bắt đầu gia tải)
Độ biến dạng tăng Xct của mẫu thử theo thời gian khi chịu ứng suất không đổi, ở các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định
Xt tổng độ biến dạng tại thời điểm đã chọn t3
t1 thời gian khi áp dụng dead wright
t2 thời gian khi tải đã chọn được áp dụng đồng nhất
biến dạng t3 tại thời điểm đã chọn
Độ dày Y
X thời gian
Trong hình minh họa, dL được sử dụng làm giá trị tham chiếu cho các phép đo biến dạng. Nếu ds được sử dụng làm giá trị tham chiếu, có thể sử dụng hình minh họa, bỏ qua cột cho dL (xem 8.3).

Để xem được bản đầy đủ của tiêu chuẩn ISO 16534:2020, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia. 

Bài viết liên quan