0976.389.199
ISO 16544: 2012 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Điều hòa cân bằng độ ẩm trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định

ISO 16544: 2012 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Điều hòa cân bằng độ ẩm trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định

TIÊU CHUẨN NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN CUỐI CÙNG TRONG NĂM 2018, VÌ VẬY PHIÊN BẢN NÀY VẪN CÒN HIỆU LỰC.

ISO 16544 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật ISOTC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử nghiệm và đo lường.

ISO 16544 bao gồm EN 12429 ban đầu do Ủy ban kỹ thuật CEN/TC 88 “Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt” soạn thảo, với các điều khoản sau được sửa đổi để phản ánh các điều kiện của các nước nhiệt đới:

- Điều 6.5: Điều hòa mẫu thử ở các nước nhiệt đới;

- Điều 7.4: Điều kiện thử nghiệm ở các nước nhiệt đới;

- Khoản 10: Báo cáo thử nghiệm.

Giới thiệu

ISO 16544 là một trong một loạt các Tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu về các phương pháp thử đã được ISO thông qua. Nhóm tiêu chuẩn quốc tế này bao gồm nhóm các tiêu chuẩn có liên quan với nhau sau đây:

 • ISO 12344 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định ứng xử uốn
 • ISO 12968 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu kéo của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) (thử nghiệm khối bọt)
 • ISO 29465 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng
 • ISO 29466 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày
 • ISO 29467 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông
 • ISO 29468 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng
 • ISO 29469 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén
 • ISO 29470 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến
 • ISO 29471 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong điều kiện phòng thí nghiệm bình thường không đổi (23 độ C / 50% độ ẩm tương đối)
 • ISO 29472 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định
 • ISO 29764 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ biến dạng trong các điều kiện nhiệt độ và tải trọng nén quy định
 • ISO 29765 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo vuông góc với các mặt
 • ISO 29766 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo song song với các bề mặt
 • ISO 29767 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm từng phần
 • ISO 29768 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử
 • ISO 29769 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định ứng xử dưới tải trọng điểm
 • ISO 29770 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày cho các sản phẩm cách nhiệt sàn nổi
 • ISO 29771 Vật liệu cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ
 • ISO 29803 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu tác động của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS)
 • ISO 29804 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo của chất kết dính và của lớp nền với vật liệu cách nhiệt
 • ISO 29805 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định các tính chất cơ học của lưới sợi thủy tinh
 • ISO 16534 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ rão do nén
 • ISO 16535 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách ngâm
 • ISO 16536 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách khuếch tán
 • ISO 16537 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi cắt
 • ISO 16546 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng -Xác định khả năng chống đông lạnh
 • ISO 16544 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Điều hòa cân bằng độ ẩm trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định
 • ISO 16545 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi khi tải tuần hoàn

Một nhóm khác của các Tiêu chuẩn Châu Âu hiện hành về các phương pháp thử nghiệm đối với các sản phẩm được sử dụng để cách nhiệt thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp bao gồm nhóm các Tiêu chuẩn quốc tế có liên quan với nhau sau đây:

 • ISO 12623 Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm một phần lớp cách nhiệt đường ống đã được định hình sẵn
 • ISO 12624 Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định lượng vết của clorua hòa tan trong nước, florua, silicat, ion natri và pH
 • ISO 12628 Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định kích thước, độ vuông góc và độ tuyến tính của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn
 • ISO 12629 Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định tính chất truyền hơi nước của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định thiết bị và quy trình để điều kiện sản phẩm cách nhiệt đạt độ ẩm cân bằng ở (23 ± 2) ° C và (50 ± 5)% độ ẩm tương đối.

Nó cũng có thể áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt với lớp da đúc nhưng thường không áp dụng cho các sản phẩm được tráng phủ hoặc các sản phẩm có xử lý bề mặt khác.

CHÚ THÍCH 1: Độ ẩm quy định thông thường là kết quả của sự cân bằng giữa khí quyển và sản phẩm ở (23 ± 2) ° C và (50 ± 5)% độ ẩm tương đối. Tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng nếu một sản phẩm phải được điều hòa ở các độ ẩm tương đối khác.

CHÚ THÍCH 2: Cân bằng độ ẩm có thể khác nhau do hiệu ứng trễ, tùy thuộc vào việc đạt được trạng thái cân bằng bằng cách hấp thụ hay bằng cách giải hấp. Ngoài ra, trạng thái cân bằng hoàn hảo có thể cần một thời gian rất dài để đạt được. Vì vậy, cần phải chấp nhận trạng thái cân bằng trong một độ chính xác nhất định.

CHÚ THÍCH 3: Đối với các sản phẩm không hút ẩm thì không cần dưỡng. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng không có nước trên bề mặt trước khi thử nghiệm.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 29768, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử

ISO 12571, Tính năng giữ ẩm của vật liệu xây dựng - Xác định tính chất hút ẩm

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các định nghĩa sau được áp dụng.
3.1 Thuật ngữ và định nghĩa
3.1.1
bầu khí quyển 23/50
bầu không khí được kiểm soát ở nhiệt độ (23 ± 2) ° C và độ ẩm tương đối (50 ± 5)%
3.1.2
phạm vi hút ẩm
độ ẩm ở trạng thái cân bằng với độ ẩm tương đối 98% hoặc thấp hơn
3.1.3
thời gian tương đương
Δte
d2 giờ, trong đó d là giá trị số của độ dày mẫu thử, tính bằng cm
3.1.4
giá trị giới hạn của sự thay đổi độ ẩm
Δw1
thay đổi độ ẩm trong một khoảng thời gian xác định của thời gian tương đương, Δte, ở giới hạn trên của phạm vi hút ẩm
3.1.5
yếu tố thời gian điều hòa
γ
Hệ số mà theo đó thời gian tương đương, Δte, phải được nhân lên để xác định khoảng thời gian điều hòa cần thiết trong phạm vi hút ẩm


Để xem được bản full tiêu chuẩn ISO 16544: 2012, quý khách có thể đăng ký thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199.

ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia!

Bài viết liên quan