0976.389.199
ISO 29465: 2008 - Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng

ISO 29465: 2008 - Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng

ISO 29465: 2008 quy định thiết bị và quy trình để xác định chiều dài và chiều rộng của sản phẩm có kích thước đầy đủ. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Giới thiệu

Tiêu chuẩn này bao gồm tiêu chuẩn gốc EN 822: 1994 do Ủy ban kỹ thuật CEN / TC 88 soạn thảo, vật liệu và sản phẩm cách nhiệt, đã được sửa đổi theo ISO / TC 163 / SC 1 có tham chiếu đến các điều kiện điều hòa và thử nghiệm ở các nước nhiệt đới.

Tiêu chuẩn này là một trong số các tài liệu quy định các phương pháp thử, dựa trên các Tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu, đang được ISO thông qua. 

Phạm vi

ISO 29465: 2008 quy định thiết bị và quy trình để xác định chiều dài và chiều rộng của sản phẩm có kích thước đầy đủ. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Dịch vụ liên quan

Bài viết liên quan