0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý an ninh thông tin (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý an ninh thông tin (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

Trong khóa học này, những chuyên gia đào tạo dày dặn kinh nghiệm sẽ hướng dẫn bạn cách dẫn dắt, hoạch định, thực hiện và báo cáo về đánh giá ISMS trong tổ chức liên quan đến tính phù hợp với ISO/IEC 27001:2013.

Để tham gia khóa học này, bạn nên có những kiến thức về vòng tròn Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra – Hành động (PDCA) trong hệ thống quản lý.

Bạn nên tích lũy kiến thức về các nguyên tắc quản lý an ninh thông tin, nội dung và những yêu cầu cụ thể ISO/IEC 27001:2013. 

Các giảng viên của ISOCERT trong khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng có thể mở rộng những kiến thức vốn có về các tiêu chuẩn và phát triển kỹ năng, khả năng dẫn dắt nhóm thực hiện đánh giá ISMS theo tiêu chuẩn.  Thông qua việc kết hợp giữa thực hành, bài tập nhóm và đóng vai trò, bạn có thể đạt được mọi thứ bạn cần để hiểu hơn về việc đánh giá ISMS nên tiến hành như thế nào bao gồm cả việc thực hiện đánh giá bên thứ hai và thứ ba.

Đối tượng của khóa học này?

Khóa học này dành cho những người tham gia vào quá trình dẫn dắt đánh giá ISMS trong việc tuân thủ ISO/IEC 27001:2013 từ bất cứ tổ chức nào.

Vai trò công việc và các nhóm được gợi ý nên tham dự:

  • Các nhà quản lý an ninh thông tin
  • Các nhà quản lý an ninh thông tin và doanh nghiệp
  • Các nhà quản lý quản trị doanh nghiệp
  • Các nhà quản lý rủi ro và việc tuân thủ
  • Tư vấn an ninh thông tin 

Điều kiện tiên quyết: 

Bạn phải có kiến thức về cách hệ thống quản lý hoạt động và trong trường hợp cụ thể, các yêu cầu ISO/IEC 27001:2013 (đối với các đại biểu không đáp ứng điều này, chúng tôi đề nghị tham gia khóa học nhận thức chung về ISO/IEC 27001:2013)

Nội dung của khóa học?

  • Mục đích và lợi ích kinh doanh ISMS, tiêu chuẩn ISMS, đánh giá ISMS và chứng nhận bên thứ ba là gì
  • Vai trò và kỹ năng nào được yêu cầu đối với một đánh giá viên trong việc hoạch định, thực hiện, báo cáo và tuân thủ đánh giá ISMS theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013, Công nghệ thông tin – Nguyên tắc thực hành đối với kiểm soát an ninh thông tin, ISO 19011:2011, Hướng dẫn về hệ thống quản lý đánh giá và lĩnh vực phù hợp, ISO 17021:2011, Đánh giá phù hợp – Yêu cầu đối với cơ quan cung cấp đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý.

Lợi ích đạt được?

  • Công ty bạn sẽ có nguồn lực nội bộ và quy trình để có thể thực hiện đánh giá ISMS để cải tiến tính phù hợp với ISO/IEC 27001:2013
  • Bạn sẽ đạt được chứng nhận chuyên nghiệp về những kiến thức và kỹ năng để có thể lãnh đạo nhóm thực hiện đánh giá ISMS ở bất cứ tổ chức nào thỏa mãn hướng dẫn IRCA.
  • Đánh giá thành công sẽ cải tiến bảo vệ những dữ liệu riêng tư từ tổ chức để đáp ứng nhu cầu bảo đảm thị trường và quản trị doanh nghiệp

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo liên quan ISO/IEC 27001

Hãy xem các tài liệu hỗ trợ cho bạn trên cuộc hành trình tiêu chuẩn ISO/IEC 27001. 

Hướng dẫn tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 (PDF) >

Tính năng và lợi ích của ISO/IEC 27001(PDF) >

Danh mục tự đánh giá ISO/IEC 27001 (PDF) >

Xem các nguồn lực có sẵn >

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ với chúng tôi

Chuyên gia đào tạo của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng được lắng nghe về nhu cầu của bạn.

Hotline: 0976389199

Email: contacts@isocert.org.vn

 

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013

Học cách dẫn dắt, hoạch định, thực hiện, và báo cáo đánh giá về hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013

ĐĂNG KÝ NGAY

icon zalo
ajax-loader