0976.389.199
Khóa đào tạo nhận thức và Thực hành HTQL Trách nhiệm Xã hội theo SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Implementation

Khóa đào tạo nhận thức và Thực hành HTQL Trách nhiệm Xã hội theo SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Implementation

Trách nhiệm Xã hội SA8000 Các Tổ chức Phi Chính phủ (NGO) và các nhà phân tích đầu tư rà soát các tổ chức để đánh giá các tiêu chuẩn tối thiểu được tôn trọng tại nơi làm việc và đảm bảo người lao động đang nhận được đối xử sự công bằng và thỏa đáng. Đây là khóa đào tạo về giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc tế SA 8000:2014 về Trách nhiệm giải trình xã hội sẽ được thảo luận trong khóa đào tạo này. Mục tiêu của khóa học này là tạo ra nhận thức trong tổ chức về các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn & truyền đạt kiến thức làm việc về cách các yêu cầu này có thể được diễn giải cho phù hợp với quy trình, sản phẩm, con người và khách hàng của tổ chức.

SA 8000: 2014 là một Tiêu chuẩn đang được công nhận trên toàn cầu. Người mua và người tiêu dùng ngày nay chọn sử dụng sản phẩm được chế biến tại nhà máy hoặc kinh doanh với một Công ty chưa khai thác nhân lực của mình.

Việc hiểu rõ các yêu cầu của SA 8000: 2014 và thực hiện tương tự tại nơi làm việc đã đảm bảo mối quan hệ lành mạnh giữa cấp quản lý và người lao động. Các công ty có Chính sách nguồn nhân lực mạnh mẽ, các công ty muốn hợp tác kinh doanh với các công ty toàn cầu và các công ty muốn có sự công nhận chính thức về trách nhiệm xã hội của họ chọn có Chứng nhận SA 8000: 2014.

Đối tượng tham dự

Chúng tôi khuyến nghị sự tham gia của các nhân viên liên quan đến:

  • Lập chính sách Nguồn nhân lực
  • Nhà cung cấp / nhân lực Lựa chọn nhà thầu
  • Đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến hoạt động xã hội của nơi làm việc.

Mục tiêu học tập

Mục đích của khóa đào tạo này là làm cho các học viên hiểu được sự cần thiết của Quản lý trách nhiệm xã hội tại nơi làm việc và các yêu cầu của Tiêu chuẩn SA 8000:2014.

Kết quả khóa học

  • Hiểu rõ các yêu cầu của SA 8000: 2014.
  • Lập kế hoạch, thực hiện và xác minh các yêu cầu của SA 8000: 2014.
  • Cho phép ban quản lý áp dụng các phương pháp hay nhất để đảm bảo Trách nhiệm giải trình xã hội và do đó có cam kết kinh doanh bền vững.