0976.389.199

Tiêu chuẩn Quốc tế

Các uỷ ban của ISO nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến Nha khoa

ISO / TC 106 Nha khoa

Tiêu chuẩn hóa trong chăm sóc sức khỏe răng miệng bao gồm:

  • thuật ngữ và định nghĩa;
  • các yêu cầu về hiệu suất, an toàn và đặc điểm kỹ thuật của các sản phẩm nha khoa;
  • các phương pháp kiểm tra trong phòng thí nghiệm có liên quan về mặt lâm sàng, tất cả đều góp phần cải thiện sức khỏe toàn cầu.