0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001 hay còn gọi là hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành vào năm 2018 và đã được áp dụng rất rộng rãi trong các doanh nghiệp trên toàn cầu. ISO 45001:2018 cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ nhằm giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và cải thiện hiệu quả lao động hơn.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn mà các doanh nghiệp nên biết. Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được chính thức ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 bởi tổ chức ISO nhằm thay thế OHSAS 18001:2007.

ISO 45001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý và an toàn sức khỏe nghề nghiệp giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất OH & S của mình trong việc ngăn ngừa tổn hại sức khỏe và thương tích cho nhân viên.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tuân theo các cách tiếp cận hệ thống quản lý chung khác như ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001...

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là gì?

Mục đích tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

ISO 45001 được xây dựng với mục đích:

 • Thiết lập và triển khai mục tiêu, chính sách về An toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHS).
 • Xây dựng các quy trình có hệ thống nhằm xem xét các bối cảnh cũng như phát hiện các rủi ro, cơ hội, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
 • Phát hiện các mối nguy hiểm và rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động của doanh nghiệp
 • Xây dựng các biện pháp để kiểm soát các mối nguy trong vấn đề an toàn lao động
 • Nâng cao nhận thức về các rủi ro OHS đối với tất cả nhân viên trong doanh nghiệp
 • Đánh giá hiệu quả OHS
 • Đưa ra các biện pháp cải tiến thông qua các hành động phù hợp

Đối tượng nào nên áp dụng hệ thống ISO 45001?

Tiêu chuẩn ISO 45001 được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình, mức độ phức tạp hay dịch vụ, sản phẩm cung cấp. 

Các doanh nghiệp, tổ chức muốn giảm thiểu các rủi ro phát sinh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho nhân viên thì hãy xây dựng và áp dụng ngay hệ thống quản lý an toàn về sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001.

Mục đích tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Cấu trúc và nội dung của ISO 45001

ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn ISO 45001 bao gồm 10 điều khoản.

Điều 1: Phạm vi tiêu chuẩn ISO 45001

ISO 45001 khác biệt so với OHSAS 18001 vì OHSAS 18001 chỉ hướng tới việc thúc đẩy và hỗ trợ các chuẩn thực hành an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Còn ISO 45001 không chỉ hướng đến việc thiết lập một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà còn đưa ra các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các mối nguy, hoặc chấn thương có thể phát sinh trong công việc, cung cấp nơi làm việc an toàn hơn.

Điều 2: Tài liệu viện dẫn

ISO 45001 không có tài liệu viện dẫn nhưng vẫn giữ nguyên điều khoản này để duy số thứ tự nhất quán trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế. 

Điều 3: Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa của ISO 45001 không theo bảng chữ cái như các tiêu chuẩn khác mà được theo liệt kê theo tầm quan trọng. Có một số thuật ngữ và định nghĩa mới được sửa đổi trong tiêu chuẩn ISO 45001 từ OHSAS 18001.

Điều 4:  Bối cảnh của tổ chức

Trong điều khoản 4 này, doanh nghiệp cần hiểu rằng tiêu chuẩn ISO 45001 cần được thiết lập và thực hiện sao cho phù hợp với các chiến lược của đơn vị. Điều này có ý nghĩa rằng việc đặt quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào chức năng kinh doanh cốt lõi của tổ chức.

Theo đó, doanh nghiệp cần xác định các nguyên nhân hoặc yếu tố nội bộ và bên ngoài có thể làm ảnh hưởng đến khả năng đạt được các kết quả của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Các yếu tố bên ngoài có thể là sự bất ổn về xã hội, chính trị, kinh tế. 

Ngoài ra, tổ chức cũng cần xác định nhu cầu của các bên quan tâm như các đối tác hoặc khách hàng về hệ thống quản lý ISO 45001.

Để nâng cao tính minh bạch, phạm vi cuối cùng của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải được xây dựng thành văn bản. Nếu tổ chức loại trừ một phần công việc kinh doanh ra khỏi phạm vi thì điều đó không thể chấp nhận được do ảnh hưởng đến kết quả hoạt động về an toàn và sức khỏe lao động. Mục tiêu của ISO 45001 là giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa chấn thương và bệnh tật có thể xuất hiện trong khi làm việc. Do vậy, việc loại trừ này sẽ làm giảm độ tin cậy, hình ảnh của tổ chức.

Cấu trúc và nội dung của ISO 45001

Điều khoản 5: Lãnh đạo và tham gia của mọi người

Trong điều khoản 5 đã chỉ ra rằng cần có sự cam kết của tất cả nhân viên và cấp lãnh đạo trong tổ chức. Toàn bộ doanh nghiệp sẽ cùng đồng lòng thực hiện vì yêu cầu sức khỏe và an toàn lao động chứ không đơn thuần chỉ là 01 người hoặc 01 nhóm.

Điều khoản 6: Lập kế hoạch cho hệ thống OH&S

Lập kế hoạch trong ISO 45001 giúp tránh được các kết quả không như mong muốn như việc có thể gây ra thương tích, bệnh tật hoặc không đáp ứng luật pháp. Lưu ý rằng các mục tiêu và kế hoạch này bắt buộc phải có bằng chứng văn bản.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Các yếu tố hỗ trợ như nhận thức, năng lực và thông tin được nêu rõ trong điều khoản 7. Theo tiêu chuẩn ISO 45001, tổ chức nên thiết lập mục tiêu sao cho phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của đơn vị.

Điều khoản 8:  Hoạt động

Điều khoản 8 yêu cầu kiểm soát hoạt động cũng như các hành động chuẩn bị ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, doanh nghiệp cần đảm bảo đối với việc quản lý gia công và mua hàng cũng như việc quản lý rủi ro. Đồng thời, tổ chức cần quản lý nhà thầu chặt chẽ, không được chuyển giao cho các nhà thầu phụ.

Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất

Tuân thủ luật pháp và đánh giá nội bộ là những yếu tố trong việc giám sát và đo lường hiệu suất. Bên cạnh đó, lãnh đạo cần xem xét hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động có hiệu quả hay không.

Điều khoản 10: Cải tiến

Hệ thống quản lý cần liên tục được cải tiến bao gồm quy trình hành động khắc phục sự không phù hợp cũng như việc xử lý hiệu quả đối với việc không tuân thủ. Theo đó, nhân viên thực hiện được yêu cầu phải tham gia vào quy trình này vì đây là những người hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề hơn so với những người không trực tiếp tham gia vào quá trình.

Nội dung của ISO 45001

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 có thay đổi và cải tiến gì?

Trong tiêu chuẩn ISO 45001 có một số thay đổi, bổ sung và cải tiến. Cụ thể:

 • Bối cảnh hoạt động: Trong điều khoản 4.1 của ISO 45001, các vấn đề nội bộ và bên ngoài, giới thiệu các điều khoản mới để xác định có hệ thống và theo dõi bối cảnh của doanh nghiệp.
 • Người lao động và các bên quan tâm khác: Điều khoản trong bộ ISO 45001:2018 giới thiệu việc tập trung vào mong đợi, nhu cầu của người lao động và các bên quan tâm và sự tham gia của người lao động. Điều khoản này cho thấy việc xác định một cách có hệ thống các yếu tố quản lý trong hệ thống của doanh nghiệp.
 • Quản lý rủi ro và cơ hội: ISO 45001 nêu rõ trách nhiệm quản lý rủi ro và cơ hội trong các điều khoản 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4. Theo đó, các tổ chức cần xác định, xem xét và lên các biện pháp khắc phục các rủi ro và cơ hội có thể tác động đến hệ thống quản lý dù theo hướng tích cực hay tiêu cực nhằm cải thiện sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.
 • Cam kết lãnh đạo và quản lý: Tiêu chuẩn ISO 45001 đề cập đến việc trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý đối với lãnh đạo cao nhất trong tổ chức.
 • Mục tiêu và hoạt động: Điều này được thể hiện rõ trong điều khoản 6.2.1, 6.2.2 và đánh giá hoạt động trong điều khoản 9.1.1.

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 có thay đổi và cải tiến gì

Thách thức đối với việc thiết lập hệ thống quản lý OH & S theo tiêu chuẩn ISO 45001 không chỉ nằm ở việc đảm bảo các quy trình, chính sách mà còn cần sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần lên kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến sao cho phù hợp. 

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ISO 45001 hoặc các tiêu chuẩn ISO khác hãy liên hệ tới hotline: 0976389199 (hoàn toàn miễn phí) để được các chuyên gia của ISOCERT hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan