0976.389.199
Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Từ ngày 24.09.2020 ISOCERT được công nhận theo quyết định số 786.2020/QĐ-VPCNCL của BOA về việc công nhận tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-3:2017. Tổ chức chứng nhận được mang số hiệu: VICAS 067 - QMS.

Bài viết liên quan