0976.389.199
ISO 15148: 2002/AMD 1: 2016 Hiệu suất giữ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định hệ số hấp thụ nước bằng cách ngâm từng phần - Bản sửa đổi 1

ISO 15148: 2002/AMD 1: 2016 Hiệu suất giữ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định hệ số hấp thụ nước bằng cách ngâm từng phần - Bản sửa đổi 1

Bản sửa đổi 1 của ISO 15148:2002 do ISO/TC 163 soạn thảo, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử nghiệm và đo lường.

Lời nói đầu

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là một liên đoàn trên toàn thế giới của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (các cơ quan thành viên của ISO). Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được thực hiện thông qua các ủy ban kỹ thuật của ISO. Mỗi cơ quan thành viên quan tâm đến một chủ đề mà ủy ban kỹ thuật đã được thành lập có quyền được đại diện trong ủy ban đó. Các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ, có liên hệ với ISO, cũng tham gia vào công việc này. ISO hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) về tất cả các vấn đề của tiêu chuẩn hóa kỹ thuật điện.

Các thủ tục được sử dụng để phát triển tài liệu này và các quy trình nhằm duy trì thêm tài liệu này được mô tả trong Hướng dẫn ISO/IEC, Phần 1. Cụ thể, các tiêu chí phê duyệt khác nhau cần thiết cho các loại tài liệu ISO khác nhau cần được lưu ý. Tài liệu này được soạn thảo theo các quy tắc biên tập của Chỉ thị ISO/IEC, Phần 2.

Cần chú ý đến khả năng một số yếu tố của tài liệu này có thể là đối tượng của quyền sáng chế. ISO sẽ không chịu trách nhiệm xác định bất kỳ hoặc tất cả các quyền bằng sáng chế như vậy. Chi tiết về bất kỳ quyền sáng chế nào được xác định trong quá trình phát triển tài liệu sẽ có trong Phần giới thiệu và/hoặc trong danh sách ISO các tuyên bố về bằng sáng chế đã nhận được.

Bất kỳ tên thương mại nào được sử dụng trong tài liệu này là thông tin được cung cấp để thuận tiện cho người dùng và không cấu thành sự chứng thực.

Để được giải thích về ý nghĩa của các thuật ngữ và cách diễn đạt cụ thể của ISO liên quan đến đánh giá sự phù hợp, cũng như thông tin về việc ISO tuân thủ các nguyên tắc của WTO trong Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT), hãy xem URL sau: Lời nói đầu - Thông tin bổ sung.

Về tiêu chuẩn ISO 15148:2002/AMD 1:2016

Bản sửa đổi 1 của ISO 15148:2002 do ISO/TC 163 soạn thảo, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử nghiệm và đo lường.

Tiêu chuẩn ISO 15148: 2002/AMD 1: 2016 Hiệu suất giữ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định hệ số hấp thụ nước bằng cách ngâm từng phần - Bản sửa đổi 1 được ban hành vào ngày 12 tháng 1 năm 2016.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hệ số hấp thụ nước ngắn hạn của chất lỏng bằng cách ngâm một phần không có gradien nhiệt độ. Nó được thiết kế để đánh giá tỷ lệ nước bằng tác động của mao dẫn từ mưa liên tục hoặc do mưa trong quá trình bảo quản hoặc thi công tại công trường, bằng vật liệu cách nhiệt và các vật liệu khác thường được bảo vệ. Phương pháp này thích hợp cho các lớp phủ hoặc lớp phủ được thử nghiệm cùng với chất nền mà chúng thường được gắn trên đó.

Để xem được bản full tiêu chuẩn ISO 15148: 2002/AMD 1:2016, quý khách có thể đăng ký thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199.

ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia!

Bài viết liên quan