0976.389.199
Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Internal Auditor

Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Internal Auditor

ISO 21001: 2018 Hệ thống quản lý dành cho tổ chức giáo dục Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ từ ISCOERT - tìm hiểu cách thực hiện đánh giá nội bộ của hệ thống quản lý tổ chức giáo dục (EOMS). Đánh giá nội bộ là nền tảng cho bất kỳ sáng kiến cải tiến nào. ISO 21001:2018 - Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục yêu cầu tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ để xác định hiệu quả của EOMS của tổ chức đó.

 

Nội dung của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

  • Thực hiện đánh giá EOMS theo ISO 21001, phù hợp với ISO 19011
  • Thảo luận về các quy trình liên quan đến lập kế hoạch, chuẩn bị, đánh giá, báo cáo và theo dõi đánh giá ISO 21001
  • Trình bày các quy trình liên quan đến việc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của EOM
  • Báo cáo các phát hiện đánh giá và cung cấp tóm tắt về tình trạng của EOMS
  • Xem xét tính hiệu quả của bất kỳ hành động khắc phục nào để đảm bảo rằng không có các trường hợp không tuân thủ tương tự tái diễn

Mục tiêu đào tạo

  • Hiểu hoạt động của Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục (EOMS) dựa trên ISO 21001
  • Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 21001, ISO 9001 và các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác
  • Hiểu vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, dẫn dắt và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
  • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 21001 trong bối cảnh đánh giá EOMS

Đối tượng tham dự khóa học

Khóa học này hướng đến các nhà quản lý và bất kỳ ai chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì một EOMS.

Điều kiện tiên quyết

Người học tham gia khóa học này phải được đào tạo về tiêu chuẩn ISO 21001 trước đó. Nếu bạn chưa tham gia bất kỳ khóa học nào như vậy, ISOCERT đề xuất xem thêm các khóa học về Nhận thức ISO 21001 và Hướng dẫn áp dụng, thực hành tiêu chuẩn ISO 21001 của chúng tôi:

Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018 / ISO 21001:2018 Introduction

Khóa đào tạo Hướng dẫn, áp dụng thực hành tiêu chuẩn ISO 21001:2018 / ISO 21001:2018 Implementation

 

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 

 

icon zalo
ajax-loader