0976.389.199
Sổ tay chất lượng ISO 9001

Sổ tay chất lượng ISO 9001

Sổ tay chất lượng là “Quy định về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức”. Là một cuốn tài liệu mô tả hệ thống chất lượng của Tổ chức, trong đó đề ra chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, cam kết chất lượng, sơ đồ tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ chủ chốt, đường lối, chủ trương, chính sách đối với những hoạt động chính của Tổ chức.

chứng nhận iso 9001

Sổ tay chất lượng là “Quy định về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức”

Là một cuốn tài liệu mô tả hệ thống chất lượng của Tổ chức, trong đó đề ra chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, cam kết chất lượng, sơ đồ tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ chủ chốt, đường lối, chủ trương, chính sách đối với những hoạt động chính của Tổ chức.

Tại sao phải có sổ tay chất lượng?

- Yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Để chứng tỏ sự cam kết đối với chất lượng.

- Để kiểm soát hệ thống chất lượng.

- Để đảm bảo tính nhất quán.

- Để cung cấp các nguồn thông tin cho công tác quản lý.

- Để sử dụng tập huấn cho Cán bộ - Công nhân viên.

chứng nhận iso 9001

Đối tượng sử dụng sổ tay chất lượng:

- Ban lãnh đạo,

- Trưởng/phó các đơn vị,…

- Chuyên gia đánh giá nội bộ,

- Khách hàng,

- Cơ quan đánh giá,

- Cơ quan chủ quản.

chứng nhận iso

Cách viết sổ tay chất lượng:

Sổ tay chất lượng phản ánh đặc thù riêng của mỗi Tổ chức chính vì vậy mỗi Tổ chức phải tự viết cho riêng mình và tuân thủ theo mô hình sổ tay chất lượng chung của từng cơ quan chuyên môn cụ thể.

Nội dung của Sổ tay chất lượng gồm 6 phần:

Phần 1: Giới thiệu chung
Phần 2: Phạm vi áp dụng HTQLCL
Phần 3: Ngoại lệ áp dụng và các lý giải
Phần 4: Mô ta sự tương tác giữa các quá trình
Phần 5: DMTL thuộc HTQLCL của cơ quan tương đương ISO 9001:2015
Phần 6: Khái quát về HT QLCL của cơ quan tương đương theo ISO 9001:2015

chứng nhận iso 9001

Tin tức liên quan