0976.389.199
Đã đến lúc thay thế công ty đại chúng

Đã đến lúc thay thế công ty đại chúng

Các nhà phê bình cho rằng trong các thị trường vốn được giao dịch nhiều ngày nay, các giám đốc điều hành ngày càng được khuyến khích quản lý trong các khoảng thời gian ngắn hạn, nhỏ bé, với con mắt háo hức về khoản bồi thường dựa trên cổ phiếu của họ và lo sợ về các quỹ đầu cơ của các nhà hoạt động.

Các nhà phê bình cho rằng trong các thị trường vốn được giao dịch nhiều ngày nay, các giám đốc điều hành ngày càng được khuyến khích quản lý trong các khoảng thời gian ngắn hạn, nhỏ bé, với con mắt háo hức về khoản bồi thường dựa trên cổ phiếu của họ và lo sợ về các quỹ đầu cơ của các nhà hoạt động. Trong mọi trường hợp, điều gì đó không hoạt động: Số lượng công ty đại chúng ở Hoa Kỳ đã giảm một nửa từ năm 1997 đến năm 2015, trong khi số lượng công ty có cổ đông chi phối hoặc nhóm cổ đông chi phối trong S&P 1500 tăng 31% từ năm 2002 đến năm 2012.

Trong bài viết này, tác giả theo dõi sự suy giảm của công ty đại chúng và giải thích tại sao các cổ đông quan trọng nhất của nó - các nhà đầu tư nghỉ hưu - và bộ phận quan trọng nhất của lực lượng lao động, cụ thể là nhân viên tri thức, không được phục vụ bởi mô hình này. Ông đề xuất một cấu trúc mới, mà ông gọi là doanh nghiệp dài hạn (LTE): một công ty tư nhân trong đó quyền sở hữu được giới hạn cho hai nhóm cổ đông, những người có lợi ích lớn nhất về giá trị dài hạn. Martin lập luận, LTE cũng sẽ làm giảm khả năng của các quỹ đầu cơ của các nhà hoạt động trong việc trích lập lợi nhuận bằng chi phí của họ.

Công ty được quản lý chuyên nghiệp, tổ chức rộng rãi, giao dịch công khai đã là cơ cấu thống trị trong kinh doanh trong 100 năm qua. Nó nổi lên sau cuộc Đại suy thoái vì tính hiệu quả của nó trong việc huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân - những người nắm giữ hơn 80% cổ phần công ty vào những năm 1960 - cho các dự án kinh doanh hiệu quả. Mô hình cho phép các giám đốc điều hành tập trung vào tăng trưởng dài hạn và lợi nhuận, vì lợi ích của nhiều cá nhân sở hữu cổ phần trong công ty của họ.

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan