0976.389.199
Đánh giá sự phù hợp trong mùa COVID-19

Đánh giá sự phù hợp trong mùa COVID-19

Sự bùng phát của Coronavirus vào cuối năm 2019 và hậu quả là đại dịch toàn cầu đã có tác động đến hầu hết các loại hoạt động, bao gồm cả đánh giá sự phù hợp. Vào tháng 5 năm 2020, Liên minh chiến lược và Nhóm điều tiết của ủy ban đánh giá sự phù hợp của ISO (CASCO / STAR) đã khảo sát những người làm việc trong đánh giá sự phù hợp để hiểu những thách thức của họ liên quan đến COVID-19.

Các phát hiện từ cuộc khảo sát đã được tổng hợp thành một tài liệu sẽ chứng tỏ hữu ích cho bất kỳ ai làm công tác đánh giá sự phù hợp và đang đối mặt với những thách thức liên quan đến COVID-19.

Các lĩnh vực chính được điều tra CASCO / STAR

Các phản hồi được trình bày bao gồm hai lĩnh vực chính.

Duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.

Thực hiện các hoạt động tại chỗ từ xa.

Báo cáo trình bày các kết luận chính từ cuộc khảo sát, cũng như một số mối quan tâm và phản hồi mà nó đã tiết lộ, và đặc biệt là những điều này liên quan như thế nào đến cả tính liên tục của doanh nghiệp và các hoạt động từ xa. 

Tính liên tục trong kinh doanh

Tốc độ và quy mô của đợt bùng phát COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp mất cảnh giác. Rất ít doanh nghiệp được chuẩn bị đầy đủ cho các tác động đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp trên tất cả các bộ phận của chuỗi cung ứng xuống cấp độ từng sản phẩm riêng lẻ. Các rủi ro cũng đã được xác định đối với các dịch vụ, quy trình vận hành và hệ thống. Phản hồi từ Khảo sát chỉ ra nhiều phản hồi và công cụ có thể được sử dụng để duy trì hoạt động của doanh nghiệp trong những thời điểm khó khăn.

Thực hiện tốt được xác định bởi cuộc khảo sát

Các câu trả lời khảo sát đã xác định thông lệ tốt về tính liên tục của doanh nghiệp trong các lĩnh vực chính sau đây.

Thông tin liên lạc và các thủ tục, nêu bật tầm quan trọng của các bên liên quan. ITC, kỹ thuật và công cụ, bao gồm cả quy trình làm việc từ xa. Việc sử dụng các tiêu chuẩn để thử nghiệm thành thạo. Để có những phát hiện đầy đủ, hãy tham khảo khảo sát của CASCO / STAR đã biên soạn một loạt các tài nguyên hữu ích .

Các hoạt động từ xa

Các hoạt động từ xa được hiểu là các hoạt động trong quá trình đánh giá hoặc công nhận sự phù hợp, không yêu cầu sự hiện diện thực tế của nhân viên đánh giá tại địa điểm của đối tượng đánh giá. Các hoạt động từ xa chủ yếu được sử dụng như các hoạt động xác định, nhưng có thể đóng góp vào tất cả các chức năng của đánh giá sự phù hợp. Các hoạt động từ xa có thể bao gồm các cuộc họp ảo, xem xét tài liệu dựa trên web, kiểm tra từ xa, đánh giá và đánh giá bằng ICT, xem xét và ra quyết định bằng giao tiếp điện tử, học trực tuyến hoặc hội thảo trên web.

Môi trường hoạt động và thực hành tốt  

Khảo sát đã xác định các khu vực có nhiều thách thức liên quan đến các hoạt động từ xa và đã xác định phương pháp thực hành tốt cho nhiều kịch bản hoạt động từ xa. Liên quan đến hoạt động từ xa, phát hiện được nhóm thành các lĩnh vực chính sau đây. Công cụ điện tử, chủ yếu là công nghệ thông tin và truyền thông. Nhận thức và giám sát, bao gồm các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và cung cấp kết quả đáng tin cậy. Tổ chức các hoạt động từ xa, những thách thức gặp phải và cách thích ứng. Một danh sách kiểm tra các hạn chế và các mối đe dọa liên quan đến các hoạt động từ xa cũng được cung cấp trong các phát hiện. Để có những phát hiện đầy đủ, hãy tham khảo báo cáo CASCO / STAR cũng đã biên soạn một loạt các tài nguyên hữu ích .

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan