0976.389.199
Điều khoản 8 của ISO 14001:2015 - Thực hiện - Hiểu rõ để áp dụng thành công

Điều khoản 8 của ISO 14001:2015 - Thực hiện - Hiểu rõ để áp dụng thành công

Một trong những điều khoản quan trọng nhất của ISO 14001:2015 là điều khoản 8: Thực hiện, nó đề cập đến “Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động”. Do nền tảng của tiêu chuẩn 14001 là giảm thiểu và kiểm soát tác động đến môi trường của một tổ chức, nên có thể dễ dàng nhận thấy rằng việc lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động hiệu quả là trọng tâm của hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Vì vậy, do yếu tố này rất quan trọng, nên có lý do cần phải chú ý đặc biệt để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết được hoàn thành để xác định và thực hiện các biện pháp kiểm soát một cách thông minh và hiệu quả. Trong trường hợp đó, cách tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ này là gì?

Điều khoản 8 của ISO 14001:2015 - Thực hiện

Điều khoản 8 của ISO 14001:2015 - Thực hiện

Trong các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 về quản lý môi trường, điều khoản 8 của ISO 14001:2015 là Thực hiện. Điều khoản này liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch và quy trình cho phép tổ chức đạt được các mục tiêu môi trường của họ. Có các yêu cầu cụ thể liên quan đến việc kiểm soát hoặc ảnh hưởng được thực hiện đối với các quá trình thuê ngoài và yêu cầu xem xét các khía cạnh hoạt động nhất định "phù hợp với quan điểm vòng đời". Điều này có nghĩa là phải xem xét một cách nghiêm túc các tác động môi trường thực tế hoặc tiềm ẩn xảy ra ở khâu đầu và khâu cuối của các hoạt động tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng. 

Cuối cùng, điều khoản này cũng bao gồm việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ, cũng như các biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng các yêu cầu về môi trường liên quan đến thiết kế, phân phối, sử dụng và xử lý cuối đời sản phẩm và dịch vụ của tổ chức được xem xét ở giai đoạn thích hợp.

8.1 Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện 

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện, kiểm soát và duy trì các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường và thực hiện các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội như được xác định trong điều 6.1 và thực hiện các hành động để đáp ứng các mục tiêu môi trường như đã xác định trong điều 6.2. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thiết lập các tiêu chí hoạt động cho các quá trình và thực hiện kiểm soát các quá trình, phù hợp với các tiêu chí hoạt động.

Các biện pháp kiểm soát có thể bao gồm các thủ tục và kiểm soát kỹ thuật. Các biện pháp kiểm soát có thể được thực hiện theo hệ thống phân cấp (ví dụ: loại bỏ, thay thế, quản trị) và có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp.

Tổ chức phải kiểm soát những thay đổi theo kế hoạch. Trong trường hợp những thay đổi là ngoài ý muốn, tổ chức phải xem xét hậu quả của những thay đổi ngoài ý muốn và phải thực hiện hành động để giảm thiểu mọi tác động bất lợi, khi cần thiết.

Tổ chức cũng phải đảm bảo rằng các quá trình thuê ngoài được kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng. Loại và mức độ kiểm soát hoặc sắp áp dụng cho các quá trình phải được xác định trong hệ thống quản lý môi trường.

Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động phải phù hợp với quan điểm vòng đời. Để phù hợp với quan điểm vòng đời, tổ chức phải thiết lập các biện pháp kiểm soát khi thích hợp, để đảm bảo rằng các yêu cầu về môi trường của tổ chức được giải quyết trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, xem xét từng giai đoạn của vòng đời.

Tổ chức cũng phải xác định các yêu cầu về môi trường của mình đối với việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ khi thích hợp. Nó phải thông báo các yêu cầu môi trường liên quan của mình cho các nhà cung cấp bên ngoài, bao gồm cả các nhà thầu. Nó phải xem xét nhu cầu cung cấp thông tin về các tác động môi trường đáng kể tiềm ẩn liên quan đến việc vận chuyển hoặc phân phối, sử dụng, xử lý cuối đời và thải bỏ các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản ở mức độ cần thiết để tin tưởng rằng các quá trình đã được thực hiện theo kế hoạch.

8.1 Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện 

Giải thích:

Để đảm bảo rằng chính sách môi trường của bạn được tuân thủ và đạt được các mục tiêu của bạn, các hoạt động và hoạt động nhất định phải được kiểm soát. Các phương pháp được xác định để đảm bảo kiểm soát hoạt động sẽ phụ thuộc vào các hoạt động, nghĩa vụ pháp lý và các kiểm soát hoạt động quan trọng của tổ chức. Do đó, một tổ chức phải quyết định cách thức xây dựng và kết hợp các quá trình để đảm bảo đạt được sự kiểm soát toàn bộ hoạt động đối với các khía cạnh môi trường của mình. 

Các phương pháp xác định và thực hiện các biện pháp kiểm soát này phải bao gồm các quá trình xây dựng để đảm bảo kết quả nhất quán. Nó phải xem xét vòng đời của sản phẩm khi thiết lập các biện pháp kiểm soát và sử dụng công nghệ để đảm bảo kết quả. Nó phải đảm bảo nhân sự có năng lực. Nó phải theo dõi và đo lường kết quả. Nó phải quyết định về lượng thông tin dạng văn bản cần thiết để hỗ trợ những điều trên. 

Khi một hoạt động hoặc các tác động môi trường tiềm ẩn là đáng kể, thì các biện pháp kiểm soát này phải ở dạng các thủ tục được lập thành văn bản. Việc xác định các hoạt động nào nên được bao gồm trong các thủ tục được lập thành văn bản và cách thức kiểm soát các hoạt động đó là một khía cạnh quan trọng của việc phát triển một EMS hiệu quả. Do đó, rõ ràng là trong khi các tổ chức được trao phạm vi quyết định về phương pháp tốt nhất để đảm bảo kiểm soát hoạt động, thì vẫn có những yếu tố quan trọng khác. 

Điều quan trọng nữa là tổ chức phải xem xét những phần nào trong quy trình kiểm soát hoạt động cần ghi lại dưới dạng thông tin dạng văn bản. Các phương pháp và hồ sơ đào tạo là bắt buộc và có thể cần phải lập thành văn bản các quy trình có bất kỳ độ phức tạp nào để đảm bảo bạn có thể duy trì kiểm soát hoạt động cần thiết để cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất quán.

8.2 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết để chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn được xác định trong điều 6.1.1. Tổ chức phải được chuẩn bị để ứng phó bằng cách lập kế hoạch các hành động nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường do các tình huống khẩn cấp. Tổ chức phải ứng phó với các tình huống khẩn cấp thực tế và hành động để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu hậu quả của các tình huống khẩn cấp, phù hợp với mức độ của tình huống khẩn cấp và tác động môi trường tiềm ẩn.

Tổ chức phải kiểm tra định kỳ các hành động ứng phó theo kế hoạch, nếu có thể. Tổ chức phải định kỳ xem xét và sửa đổi các quá trình và các hành động ứng phó theo kế hoạch, đặc biệt là sau khi xảy ra các tình huống khẩn cấp hoặc các thử nghiệm. Tổ chức phải cung cấp thông tin liên quan và đào tạo liên quan đến việc chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp, nếu thích hợp, cho các bên quan tâm có liên quan, bao gồm cả những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức. 

Tổ chức cần duy trì thông tin dạng văn bản ở mức độ cần thiết để tin tưởng rằng các quá trình được thực hiện theo kế hoạch.

8.2 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp

Giải thích:

Mặc dù doanh nghiệp đã nỗ lực hết sức , khả năng xảy ra tai nạn và các tình huống khẩn cấp khác vẫn có thể xảy ra. Lập kế hoạch và chuẩn bị hiệu quả có thể giảm chấn thương, bảo vệ nhân viên, giảm tổn thất tài sản và giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất.

Một chương trình chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp hiệu quả cần bao gồm các điều khoản để đánh giá khả năng xảy ra tai nạn và trường hợp khẩn cấp, ngăn ngừa sự cố và các tác động môi trường liên quan, kế hoạch ứng phó với sự cố, kiểm tra định kỳ các kế hoạch khẩn cấp và giảm thiểu tác động liên quan đến các sự cố này. Nhất quán với trọng tâm của tổ chức là cải tiến liên tục, bạn cũng nên xem xét hiệu suất ứng phó khẩn cấp sau khi sự cố xảy ra. Đánh giá này có thể giúp xác định xem có cần đào tạo thêm hay không hoặc có nên sửa đổi các kế hoạch khẩn cấp hay không. 

Trong tiêu chuẩn mới, các thủ tục được thay thế bằng cụm từ 'các quy trình cần thiết để chuẩn bị và ứng phó với' các trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn. Tuy nhiên, cụm từ rộng hơn này tập trung vào một trọng tâm cụ thể: chuẩn bị và hành động để ngăn chặn hoặc giảm nhẹ hậu quả của trường hợp khẩn cấp. 

Ngoài ra, hiện nay có một yêu cầu rõ ràng là phải định kỳ xem xét và sửa đổi quy trình sau các thử nghiệm. Cần có các hành động để lập kế hoạch loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro liên quan đến các tình huống khẩn cấp, cũng như kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp thực tế. 

Có một phần bổ sung cho điều khoản liên quan đến phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, trong đó cụm từ 'phù hợp với mức độ của tình huống khẩn cấp và tác động môi trường tiềm ẩn' được sử dụng. Hàm ý rằng một kế hoạch “ứng phó khẩn cấp” chiếu lệ theo định dạng “một quy mô phù hợp với tất cả” sẽ không được chấp nhận, mà thay vào đó, các rủi ro và khía cạnh mà một tổ chức đã xác định phải được đánh giá và cân nhắc. Do đó, kế hoạch khẩn cấp phải có liên quan tương ứng với các khía cạnh của chính nó. Rõ ràng, kế hoạch và quy trình khẩn cấp được xây dựng theo các rủi ro mà tổ chức đã xác định có cơ sở trong tư duy dựa trên rủi ro. 

Qua bài những gì đã chia sẻ trên đây, có thể thấy rằng ISO 14001:2015 - Điều khoản 8: Thực hiện là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải chú ý đặc biệt để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết được hoàn thành để xác định và thực hiện các biện pháp kiểm soát một cách thông minh và hiệu quả.  

Tin tức liên quan